Bli studentrepresentant

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på Karolinska Institutet? Bli studentrepresentant!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla. Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Sök centrala studentrepresentantposter inom KI 2020

Följande poster tillsätts av Fullmäktige den 9 december. Skicka in din kandidatur senast den 4 december!

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Styrgrupp för den pedagogiska enheten för utbildning och lärande (UoL) Enheten ska ge stöd för pedagogisk utveckling av utbildningen på KI. Bereder långsiktig planering samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutats i fakultetsnämnden. 1
Makroekonomiska gruppen (MEG) Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning. 1
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 1
Infrastrukturråd Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. 1
Rosanders donationsfond Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond. 1
Arbetsmiljönämnden tillika studerandeskyddsombud samt biträdande studerandeskyddsombud Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 2
Rådet för miljö och hållbar utveckling Stödjer rektor och universitetsdirektören med goda råd gällande KI:s mijlö- och hållbarhetsarbete. 2
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för miljömedicin. 1
Arbetsgrupp för internationella frågor En grupp under kommittén för utbildning som arbetar med internationella frågor i utbildningarna. Representanten kan räkna med 3-4 möten per termin. OBS ej vald post för 2019. 1
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi. 2
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och biostatistik. 1
Styrgrupp för implementering av ett sammanhållet verksamhetsstöd 2
KI/SLL Utbildningsråd Samverkansorgan med KI/SLL 1

Om du vill söka en post eller har frågor, vänligen kontakta Valberedningen:

[email protected]