Sök centrala studentrepresentantposter för 2020

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på Karolinska Institutet? Sök studentrepresentantposter för 2020!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla. Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Du har nu chansen att söka poster som studentrepresentant inom centrala organ på KI! Posterna väljs på Fullmäktiges konstituerande möte den 23 november. Läs om alla poster för 2020 nedan och sök nu! Sista dag att söka är den 10 november.

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Konsistoriet KIs universitetsstyrelse och därmed högsta beslutande organ. 2
Fakultetsnämnden Har det övergripande strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhället. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering. 2
Fakultetsrådet Stöd för rektors långsiktiga strategiska arbete med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. 2
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2
Kommittén för utbildning på forskarnivå Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning på forskarnivå 3
Kommittén för Forskning Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskning. 2
Rekryteringsutskottet Bereder fakultetsnämndens strategiska beslut och KI:s övergripande strategi avseende rekrytering. Bereder även anställningsärenden med sakunnigbedömning (för anställning som professor, lektor, gästprofessor eller motsvarande). 2
Docenturutskott Utarbetar förslag till kriterier och handlingsplaner för antagning av docenter för beslut i fakultetsnämnden. Bereder och beslutar i ärenden avseende antagning, förnyelse och överflyttning av docenter. 1
Biblioteksråd KI:s universitetsbibliotek (KIB) är en universitetsgemensam funktion under rektor med huvuduppdrag att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen, bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation samt vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. KIB:s verksamhet styrs av en bioblioteksstyrelse. 1
Styrgrupp för den pedagogiska enheten för utbildning och lärande (UoL) Enheten ska ge stöd för pedagogisk utveckling av utbildningen på KI. Bereder långsiktig planering samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutats i fakultetsnämnden. 1
KI/SLL utbildningsråd KI’s samverkansorgan med region Stockholm som berör utbildningsfrågor. 1
KI/SLL forskningsråd KI’s samverkansorgan med region Stockholm som berör forskningsfrågor. 1
Etikrådet Etikrådet ska verka för att en diskussion om etik förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik, vara en kunskapsbank och informera sig om utvecklingen inom området internationellt och nationellt, verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överenstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI. 1
Makroekonomiska gruppen (MEG) Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning. 1
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 1
Internationaliseringsråd Beredande organ för beslut i fakultetsnämnden avseende internationalisering med huvuduppgift att utarbeta förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för internationalisering av KI:s verksamheter. 1
Infrastrukturråd Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. 1
Stipendienämnden Bereder ärenden som avser utdelning från KIs stiftelsestipendier för utbildning. 1
Pedagogiska Priskommittén Bereder beslut avseende KIs pedagogisk pris. Gemensamt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. 1
Rosanders donationsfond Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond. 1
Discplinnämnden Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter/doktorander som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra, dvs. 1
Arbetsmiljönämnden tillika studerandeskyddsombud samt biträdande studerandeskyddsombud Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 2
Rådet för miljö och hållbar utveckling Stödjer rektor och universitetsdirektören med goda råd gällande KI:s mijlö- och hållbarhetsarbete. 2
Kulturrådet Driver egna projekt och stödjer rektor med goda råd gällande KIs kulturarbete. 2
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetsssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. OBS ej vald post för 2019. 1
Infrastrukturrådet Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. OBS ej vald post för 2019. 1
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för miljömedicin. 1
KI:s cykeldagar OBS ej vald post för 2019. 1
Instruktörer KI:s gym – Campus Flemingsberg OBS ej vald post för 2019. 1
Styrgrupp för projekt inom hållbar utveckling Styrgrupp för projektet Strukturerat och sammanhållet arbete med hållbar utveckling/SDGs på KI. OBS ej vald post för 2019. 1
Projektgrupp för projekt inom hållbar utveckling Projektgrupp för projektet Strukturerat och sammanhållet arbete med hållbar utveckling/SDGs på KI. OBS ej vald post för 2019. 1
Arbetsgrupp för internationella frågor En grupp under kommittén för utbildning som arbetar med internationella frågor i utbildningarna. Representanten kan räkna med 3-4 möten per termin. OBS ej vald post för 2019. 1
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi. 2
Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och biostatistik. 1

Om du har frågor eller funderingar kring de olika posterna, vänligen kontakta Valberedningen på:

[email protected]

Är du mer intresserad av att engagera dig centralt inom kåren?