Projektet

Mitt i hjärtat av Campus Solna ligger Medicinska Föreningens kårhus som fungerat som kårens samlingsplats sedan 1954! Projektet Framtidens Kårhus tog ordentlig fart under 2017 och syftar till att vi vill göra en ömsint men genomgripande renovering av kårhuset och skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdpersonal. Kårhuset ska utgöra ett nav för möten, nätverk och samarbeten inom områden som hälsa, sjukvård, medicinsk utbildning och life science.

Vi är övertygade om att ett välfungerande och inspirerande kårhus stärker gemenskap, ökar trivsel, bidrar till en bredare generell bildning och förbättrad inlärning. Detta medför i sin tur en bättre förberedd framtida personal inom sjukvård, myndigheter och industri. För att Karolinska Institutet (KI) fortsatt ska vara ett världsledande universitet och locka de bästa studenterna krävs ypperlig utbildning och utmärka studentlokaler. Där det sistnämnda är något som i dagsläget saknas.

Kårhuset ska vara den själva platsen för KI:s studenter! Projektet i sig drivs helt av Medicinska Föreningens medlemmar; studenter och alumner. Följ med oss i vårt arbete när vi utvecklar och skapar Framtidens Kår och Framtidens Kårhus – för framtidens hälsa. 

”Framtidens Kårhus ska vara en viktig och känd mötesplats på KI Campus Solna, i den nya stadsdelen Hagastaden, tillsammans med andra verksamheter på KI, Karolinska Universitetssjukhuset och den närliggande life science-industrin.”

– Projektledare Anna Eklöf

Bakgrund

Kåren
Studenter som examineras vid Karolinska Institutet blir yrkesverksamma främst inom hälso- och sjukvård, medicinsk forskning eller life-science industrin. På olika sätt bidrar de under sin kommande yrkesverksamma tid till att förverkliga visionen om att på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa. Förutom att förvärva kunskaper, färdigheter och förhållningssätt av stor vikt för den framtida yrkesgärningen ger studieåren nya vänner, värdefulla kontakter och möjlighet att utveckla sociala förmågor. För många studenter utgör studentkåren, Medicinska Föreningen i Stockholm (MF), en naturlig och ytterst betydelsefull gemenskap. MF är Stockholms äldsta studentkår och KI:s största studentkår. Idag representerar MF cirka 9 300 studenter och doktorander. Mer än 4 000 studenter medverkar på något sätt varje termin i någon av alla aktiviteter och drygt 20 % (600 personer) av de betalande medlemmarna är ideellt och djupt engagerade i kårens olika verksamheter.

Kårhuset
I centrum för studentkåren finns MF:s kårhus där man huserat sedan 1954. Kårhuset är optimalt beläget på KI:s campusområde i Solna mellan Aula Medica och forskningslaboratoriet Biomedicum, ett stenkast från Nya Karolinska Solna (NKS) och den nya och växande stadsdelen Hagastaden. Läget ger en unik möjlighet att skapa ett modernt och levande nav i en intellektuell och kulturell miljö. Hit söker sig studenter, doktorander, lärare, forskare, alumner och andra för att ta del av och bidra till en aktiv och blomstrande akademisk miljö.

Kårhuset är en plats där studenter med olika studieinriktningar och geografisk härkomst kan träffas och engagera sig genom studentinflytande, studiebevakning och sociala, kulturella, intellektuella och andra intressespecifika aktiviteter. I kårhuset samlas man för gasquer, baler, dans, orkesterverksamhet, körsång och spex men även i olika diskussionsfora och intresseföreningar. Detta för att göra studietiden än mer värdefull och för att påverka frågor av betydelse för universitetet, sjukvården och samhället i stort. Dessutom bidrar kårverksamheten till att göra KI till ett nationellt och internationellt attraktivt och konkurrenskraftigt lärosäte.

MF:s uppdrag och mål
MF:s uppdrag och mål är att alla studenter under sin studietid ska må bra, både fysiskt och emotionellt. Genom att bidra till studenternas välmående bidrar MF i sin tur till framtida välmående arbetstagare vilket på sikt bidrar till förbättrad hälsa för alla. MF:s uppdrag är att dels övervaka alla utbildningar på KI och vara med i säkerställandet att de håller en hög standard. Dels att aktivt arbeta för alla studenters välmående, rättigheter, likabehandling, omhändertagande och utveckling – både kunskapsmässigt och studiesocialt.

Behov
Behovet av mer ändamålsenlig funktionalitet, uppfräschning och modernisering av kårhusets lokaler är mycket stort. Kårhusets skick gör det svårt att optimalt bedriva sin verksamhet. Omfattande ideellt engagemang och mycket tid går åt för underhåll av lokalerna, uppgifter som i framtiden främst skall skötas av sakkunniga. Under de senaste 10 åren har ett antal mindre åtgärder för energibesparing, uppfräschning av ytor och renoveringar av kök genomförts. Det är nu över 30 år sedan kårhuset i sin helhet genomgick en tillbyggnad och stor renovering med generöst stöd från bland andra Kjell och Märta Beijers Stiftelse. I samband med tillbyggnaden av MF:s aula som stod klar 1985 instiftades MF:s Kårhusstiftelse (KHS), grundat 1983, med syfte att förvalta, förvärva och underhålla kårhuset och är därmed ägare av huset. MF och KHS har i nuläget inte de ekonomiska resurserna för att genomföra den nödvändiga renoveringen. För att förverkliga en omfattande och professionell kårhusrenovering med moderna funktioner genomför MF därför en fundraisingkampanj med start 2018.

Syfte och mål

Syftet med Framtidens Kårhus är att öka möjligheterna att förverkliga MF:s övergripande syfte och stärka kårverksamheten genom att:

 1. Ge kåraktiva möjlighet att lägga mer av sin kraft på kårverksamhet i enlighet med MF:s syfte istället för underhåll av lokaler
  • Utökad och breddad verksamhet i väl utrustade lokaler.
   • MF:s verksamhet ska bredda sitt arbete inom; Studiesociala aktiviteter, kultur, intellektuellt utbyte, hälsofrämjande arbete, studiebevakning, studentinflytande, jämställdhets- och likabehandlingsarbete.
  •  Långsiktiga och genomtänkta lösningar för logistik och säkerhet.
 2. Öka värdet av medlemskap i MF:
  • Ökat arbete riktat mot studenter och medlemmar.
  • Erbjuda ett bredare urval av studentaktiviteter.
  • Skapa bättre tillgänglighet för samtliga studenter på KI att vistas i Kårhuset.
 3. Öka Medicinska Föreningens avtryck genom:
  • En breddad och mer utåtriktad verksamhet inom alla MF:s intresseområden.
  • Ett starkare samarbete med KI.
  • Ett starkare samarbete med andra studentkårer både i och utanför Sverige.
  • Ökat arbete med internationalisering och globalisering.