Utträdande, uteslutning och avstängning

Medlemskap upphör att gälla då den period för vilket det gäller har tagit slut förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet inte har förlängts.

En medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Det sker genom en skriftlig anmälan om utträde som tillställes föreningen. Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.

Om studerandemedlem avskiljs från utbildning vid Karolinska Institutet (vilket sker efter beslut av Högskolans avskiljandenämnd) upphör dennes medlemskap i MF att gälla, förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori.

Stödmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersledamöter och invalda medlemmar kan uteslutas ur Föreningen av Disciplinnämnden. Eventuella erlagda avgifter är då förverkade.

Studerandemedlem som avstängs från Karolinska Institutet (vilket sker efter beslut av KI:s disciplinnämnd), avstänges för samma tid också från Medicinska Föreningen. Erlagda avgifter är förverkade.