Sök förtroendeposter 2021/22

Medicinska Föreningen har sedan 1877 drivits framåt av engagerade medlemmar – Karolinska Institutets studenter och alumni. Vill du fördjupa ditt engagemang i studentkårens arbete och samtidigt få värdefull erfarenhet för framtiden? Känner du att du har kunskap att bidra med för att få kårens verksamhet att bli mer effektiv? Kandidera till en förtroendepost!

Den 20 maj sker sammanträde i Fullmäktige – Medicinska Föreningens högst beslutande organ. Vid detta sammanträde ska följande förtroendeposter väljas: arkivarie, bibliotekarie, värd, Valnämnd, Valberedning och revisorer för stiftelser förvaltade av MF.

Läs mer om posterna nedan och kandidera via formuläret. Skicka in din kandidatur senast den 10 maj kl. 17.00

Arkivarie

Posten som arkivarie är ett hedersuppdrag och innebär att bevara och vårda Medicinska Föreningens arkiv. Arkivarien ser till att MF:s gamla protokoll, tidskrifter och fotografier tas väl om hand och är organiserade på ett lämpligt sätt. Arkivarien ska även till redaktionen för MF:s tidskrift Medicor inkomma med föreningshistoriskt inriktade artiklar eller notiser som utgår från material i arkivet.

Bibliotekarie

Posten som bibliotekarie är ett hedersuppdrag och innebär att förestå och vårda Medicinska Föreningens bibliotek. Bibliotekarien tar hand om biblioteket och dess inventarier samt införskaffar t.ex. medicinhistoriska eller medicinska böcker och tidskrifter till MF. Bibliotekarien ska även till redaktionen för MF:s tidskrift Medicor inkomma med intressanta artiklar eller notiser från material av äldre datum från biblioteket.

Värd

Posten som värd är ett hedersuppdrag. Värden, tillsammans med värdinnan, verkställer och förkroppsligar Medicinska Föreningens värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till. Värdparet skickar personliga inbjudningar till de som ska bjudas till MF:s sittningar och fester, sammanställer anmälningar till Programutskottet och gör bordplaceringen på sittningarna. Under festerna välkomnar värdparet gästerna, handhar MF:s gästbok, svarar på frågor och ser till att gästerna har det trevligt.

Valberedningen

Valberedningen bereder val av förtroendeposter och studentrepresentantposter som ska väljas av Fullmäktige. Detta innebär att utlysa posterna, att samla in kandidaturer och att för Fullmäktige presentera sina nomineringar för vilka som ska väljas till posterna. Innan förslag lämnas undersöker Valberedningen i möjligaste mån att de nominerade uppfyller kraven för ifrågavarande post, exempelvis genom att hålla intervjuer med kandidater till de centrala förtroendeposterna.

I 2020-års stadgerevision ändrades sammansättningen av och valet till Valberedningen. Från att tidigare ha valts av talmannen på förslag från sektionsstyrelserna, kan alla MF:s medlemmar nu själva kandidera till en plats i Valberedningen! Mandatperioden har även ändrats att löpa från januari till december, vilket innebär att mandatperioden för Valberedningen som väljs nu är till den 31 december 2021.

Valnämnden

Valnämnden genomför kårvalet, det vill säga valet till Medicinska Föreningens Fullmäktige (FuM) som sker under hösten 2021. I praktiken innebär det att utlysa valet så att alla MF:s medlemmar kan kandidera och rösta, skapa valaffischer för alla som ställer upp i valet, skicka röstningslänk via email till alla medlemmar samt sammanställa och publicera valresultatet.

  • Valnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och två till fem ledamöter
  • Mandatperiod: 2021
  • Valbar: medlem
  • Språkkrav: svenska eller engelska (minst en medlem med kunskap i svenska)
  • Mer information finns i Medicinska Föreningens stagdar 15 kap. Om val

Revisor för Medicinska Föreningens förvaltade stiftelser

Revisorernas uppgift är att granska förvaltningen av de stiftelser som Medicinska Föreningens förvaltar och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt. Medicinska Föreningen förvaltar följande stiftelser:

  • Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond
  • Medicinska Föreningens samstiftelse för studier
  • Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor
  • J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse

För varje stiftelse väljs en revisor och en revisorssuppleant, du kan självklart söka posten som revisor eller suppleant för samtliga stiftelser.

Frågor?

Har du frågor om någon post eller om valprocessen? Du är välkommen att kontakta Valberedningen på [email protected].