Sök förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2020

Är du en motiverad student som vill hjälpa till att göra KI ett bättre ställe för alla studerande?

Medicinska föreningen organiserar valet den 23e November, där FuM medlemmar röstar på studenter för förtroendeposter inom MF. Studenter arbete och engagemang är viktigt så att alla studerande får vara delaktiga och att deras röster får höras, samt bra erfarenhet för framtiden. Låter det intressant?

Se listan med de tillgängliga posterna och fyll i en ansökan, senast 10e November.

Ett utav de viktigare områdena som Medicinska Föreningen valt att fokusera på är den ombyggnation som ska ta plats inom snar framtid; projekt ”Framtidens Kårhus”. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är nu färdigt och man går under 2019 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MFs verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Du som ansöker bör vara intresserad i detta projekt samt göra allt du kan för att hjälpa till!

Ansöka här: https://forms.gle/bgR7tmX75YhXd8oS6 Har du frågor? Email [email protected]

Detta är en ansökan för dig som är intresserade av en representativ post inom Medicinska Föreningen. Som delaktig i Medicinska Föreningen får du möjligheten att vara involverad i viktigt arbete samt ta beslut som kan påverka ditt och andra studenters liv här på Karolinska Institutet. Du kan hitta mer om beskrivningarna för varje ledig post på Medicinska Föreningens hemsida.

Ett utav de viktigare områdena som Medicinska Föreningen valt att fokusera på är den ombyggnation som ska ta plats inom snar framtid; projekt ”Framtidens Kårhus”. Projektet introducerades 2015 av Fullmäktige och syftar till att totalrenovera kårhuset med hjälp av donerade medel. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är nu färdigt och man går under 2019 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MFs verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Arbetet med detta projekt kommer genomsyra Medicinska Föreningen under 2019 och det kommer sannolikt påverka alla förtroendevalda på ett eller annat sätt, det är projektledningens och MFs förhoppning att du som söker förtroendeposter i kårens organ också skall finna projektet intressant och göra vad du kan för att stötta det!

Nedan kan du kandidera till olika posterna. Notera att du inte kan kandidera till flera poster i samma formulär, utan att om du vill kandidera till flera poster måste fylla i formuläret en gång per vald position.

OBSERVERA: Vissa poster har delegerats till MFs styrelse, vilket innebär att FuM inte kommer att välja dessa poster men du kan fortfarande kandidera via detta formulär då din information kommer att vidarebefordras till MFs styrelse.

Talman för Fullmäktige

Talmannen leder Fullmäktiges sammanträden och är ansvarig för kallelse, handlingar och mötesordning. För denna post bör man ha stor erfarenhet av Fullmäktige och bra koll på Medicinska Föreningens stadgar, reglementen och organisation.

Vice talman för Fullmäktige

Talmannens ställföreträdare.

Sakrevisorer – 2 ordinarie och 2 suppleanter

Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

Auktoriserad revisor

Som auktoriserad revisor granskar man kårens ekonomi för att se att vi följer gällande lagar och förordningar. För att kunna väljas till denna post måste du vara auktoriserad av revisorsinspektionen.

Ordförande

Kårens ordförande har som främsta uppgifter att leda styrelsens arbete och att vara kårens ansikte utåt. Detta betyder representationsarbete gentemot KI, andra kårer och mot näringslivet. Dessutom samordnar man studiebevakningen inom de centrala organen på KI. Ordförande är kårens ledare och arvoderas på heltid för att arbeta åt Medicinska Föreningen, det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är ordförande.

Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare och har i stort sett samma arbetsuppgifter som ordförande. Arbetet delas vanligen jämlikt mellan de båda. Även denna post är arvoderad på heltid och det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är vice ordförande.

Sekreterare

Sekreteraren är ledamot i MF:s styrelse och för protokoll vid alla styrelsemöten och Fullmäktigesammanträden. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Styrelseledamöter

Styrelsen leder Medicinska Föreningen och är dess högst beslutande operativa organ. Som ledamot deltar man i beslutsfattande i strategiska frågor, stöttar utskott och sektioner och deltar i arbetsgrupper med specifika fokus inom styrelsen. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Standarförare

Standarföraren har i uppgift att vårda föreningens standar, fanor, samt övriga heraldiska föremål.

Dessutom att:

 • leda Ceremoninämndens arbete
 • tillse att för föreningen viktiga högtidsdagar uppmärksammas
 • då så behövs representera med kårens standar och fanor
 • agera toastmaster på amphioxgasquer och baler och då så annars erfordras, i samband med detta betalas sittningsbiljetten av Medicinska Föreningen.
 • representera föreningen på Valborgsmässoafton och Nobelfest
 • vara styrelsen och dess presidium behjälpliga i övriga representativa sammanhang
 • verka för kontinuitet i Föreningens externa representation och verka för upprätthållande av kontakter med Föreningens vänner och gynnare
 • verka för god etikett bland Föreningens förtroendevalda vid av Föreningen anordnade festligheter

Värdinna

Värdinnan har till uppgift att tillsammans med Värden sköta inbjudningar, bordsplacering och välkomnande av gäster vid föreningens traditionella sittningar och baler. I samband med detta betalas sittningsbiljetten av Medicinska Föreningen.

Gravvårdare

Gravvårdaren har till uppgift att ombesörja skötseln av Medicinska Föreningens gravplats på Norra begravningsplatsen i Solna samt att tillse att avtalet om förvaltning av Prosektor Axel Westermarks grav följs. Dessutom att arrangera fackeltåget till och ljuständningen på graven på söndagen efter alla helgons dag.

Chefredaktör för Medicor

Chefredaktören är ansvarig utgivare för kårtidningen Medicor och leder teamet som arbetar med att producera tidningen.

Ordförande i Likabehandlingsnämnden

Ordförande i Likabehandlingsnämnden (LBN) leder likabehandlingens arbete genom att skicka ut handlingar och kalla till möten samt genom att vara nämndens främsta företrädare.

Ledamöter i Likabehandlingsnämnden

Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar tillsammans med universitetet och övriga studentkåren för att garantera lika villkor för alla studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ordförande i Internationella Nämnden

Internationella Nämnden (IN) ansvarar för internationaliseringsfrågor rörande studenter vid  KI och organiserar Language at KI, Social Dance, Cooking at KI och många andra aktiviteter. Global Friends, som ansvarar för mottagningsaktiviteterna för internationella studenter, är också en del av IN. Ordförande organiserar och är ledare för styrelsen för IN under möten och är IN: s främsta representant.

Vice ordförande i Internationella Nämnden

Ställföreträdare för ordförande i Internationella Nämnden (IN), till exempel om ordförande är sjuk eller utomlands under en kortare tid. Normalt hjälper vice ordförande IN:s ordförande med sina uppgifter.

Ekonomiansvarig i Internationella Nämnden

Den ekonomiansvarige i IN är ansvarig för IN:s ekonomi och ser till att IN inte spenderar mer pengar än vad som budgeterats av Fullmäktige.

Ledamöter i Internationella Nämnden 

Styrelseledamöterna arbetar med och beslutar om de aktiviteter som arrangeras av IN.

Sök förtroendeposter!

Kandidaturen ska innehålla följande uppgifter:

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • vilken post kandidaturen avser
 • de kvalifikationer för posten som den kandiderande vill åberopa

Kandidaturen ska skickas till valberedningen på e-post [email protected].