Sök förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2020

Ideellt engagerade studenter är det som får vår studentkår att ständigt utvecklas och bidra till ett bättre studentliv för alla studenter vid Karolinska Institutet. Vi söker därför DIG som vill engagera dig och påverka kårens arbete, skapa vänner för livet samt få värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv!

Ett av de viktigare områden som MF för närvarande fokuserar på är ombyggnationen av vårt kårhus, projektet Framtidens Kårhus. Projektet introducerades 2015 av Fullmäktige och syftar till att totalrenovera kårhuset i Solna med hjälp av donerade medel. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är i princip färdigt och man går under 2020 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MF:s verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Arbetet med detta projekt kommer genomsyra Medicinska Föreningen under 2020 och det kommer sannolikt påverka alla förtroendevalda på ett eller annat sätt, det är projektledningens och MF:s förhoppning att du som söker förtroendeposter i kårens organ också skall finna projektet intressant och göra vad du kan för att stötta det!

Val till förtroendeposterna görs vid nya Fullmäktiges 2019-2020 konstituerande möte den 23 november. Läs om alla förtroendeposter för 2020 nedan och sök nu! Sista dag att söka är den 10 november.

Sök förtroendeposter och påverka MF:s framtid och ditt studentliv vid Karolinska Institutet!

Talman för Fullmäktige

Talmannen leder Fullmäktiges sammanträden och är ansvarig för kallelse, handlingar och mötesordning. För denna post bör man ha stor erfarenhet av Fullmäktige och bra koll på Medicinska Föreningens stadgar, reglementen och organisation.

Vice talman för Fullmäktige

Talmannens ställföreträdare.

Sakrevisorer – 2 ordinarie och 2 suppleanter

Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

Auktoriserad revisor

Som auktoriserad revisor granskar man kårens ekonomi för att se att vi följer gällande lagar och förordningar. För att kunna väljas till denna post måste du vara auktoriserad av revisorsinspektionen.

Ordförande

Kårens ordförande har som främsta uppgifter att leda styrelsens arbete och att vara kårens ansikte utåt. Detta betyder representationsarbete gentemot KI, andra kårer och mot näringslivet. Dessutom samordnar man studiebevakningen inom de centrala organen på KI. Ordförande är kårens ledare och arvoderas på heltid för att arbeta åt Medicinska Föreningen, det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är ordförande.

Vice ordförande

Kårens Vice Ordförande är ordförandes ställföreträdare och har i stort sett samma arbetsuppgifter som ordförande. Arbetet delas vanligen jämlikt mellan de båda. Även denna post är arvoderad på heltid och det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är vice ordförande.

Sekreterare

Kårens sekreterare är ledamot i MF:s styrelse och för protokoll vid alla styrelsemöten och Fullmäktigesammanträden. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Styrelseledamöter

Styrelsen leder Medicinska Föreningen och är dess högst beslutande operativa organ. Som ledamot deltar man i beslutsfattande i strategiska frågor, stöttar utskott och sektioner och deltar i arbetsgrupper med specifika fokus inom styrelsen. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Standarförare

Standarföraren har i uppgift att vårda föreningens standar, fanor, samt övriga heraldiska föremål. Dessutom att:

  • leda Ceremoninämndens arbete
  • tillse att för föreningen viktiga högtidsdagar uppmärksammas
  • då så behövs representera med kårens standar och fanor
  • agera toastmaster på amphioxgasquer och baler och då så annars erfordras, i samband med detta betalas sittningsbiljetten av Medicinska Föreningen.
  • representera föreningen på Valborgsmässoafton och Nobelfest
  • vara styrelsen och dess presidium behjälpliga i övriga representativa sammanhang
  • verka för kontinuitet i Föreningens externa representation och verka för upprätthållande av kontakter med Föreningens vänner och gynnare
  • verka för god etikett bland Föreningens förtroendevalda vid av Föreningen anordnade festligheter

Värdinna

Värdinnan har till uppgift att tillsammans med Värden sköta inbjudningar, bordsplacering och välkomnande av gäster vid Föreningens traditionella sittningar och baler. Det är en väldigt social roll som kräver mycket planering. Som värdinna närvarar man vid sittningar och baler och har ett ansvar att representera kåren gentemot gästerna.

Gravvårdare

Gravvårdaren har till uppgift att ombesörja skötseln av Medicinska Föreningens grafplats på Norra begravningsplatsen i Solna samt att tillse att avtalet om förvaltning av Prosektor Axel Westermarks grav följs. Dessutom att arrangera fackeltåget till och ljuständningen på grafplatsen på alla själars dag som infaller söndagen efter alla helgons dag.

Chefredaktör för Medicor

Chefredaktören är ansvarig utgivare för kårtidningen Medicor och leder teamet som arbetar med att producera tidningen.

Ordförande i Likabehandlingsnämnden

Ordförande i Likabehandlingsnämnden (LBN) leder likabehandlingens arbete genom att skicka ut handlingar och kalla till möten samt genom att vara nämndens främsta företrädare.

Ledamöter i Likabehandlingsnämnden

Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar tillsammans med universitetet och övriga studentkåren för att garantera lika villkor för alla studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ordförande i Internationella Nämnden

Internationella Nämnden (IN) ansvarar för internationaliseringsfrågor rörande studenter vid  KI och organiserar Language at KI, Social Dance, Cooking at KI och många andra aktiviteter. Global Friends, som ansvarar för mottagningsaktiviteterna för internationella studenter, är också en del av IN. Ordförande organiserar och är ledare för styrelsen för IN under möten och är IN: s främsta representant.

Vice ordförande i Internationella Nämnden

Internationella Nämnden (IN) ansvarar för internationaliseringsfrågor rörande studenter vid  KI och organiserar Language at KI, Social Dance, Cooking at KI och många andra aktiviteter. Global Friends, som ansvarar för mottagningsaktiviteterna för internationella studenter, är också en del av IN. Ordförande organiserar och är ledare för styrelsen för IN under möten och är IN: s främsta representant.

Ekonomiansvarig i Internationella Nämnden

Den ekonomiansvarige i IN är ansvarig för IN:s ekonomi och ser till att IN inte spenderar mer pengar än vad som budgeterats av Fullmäktige.

Ledamöter i Internationella Nämnden

Styrelseledamöterna arbetar med och beslutar om de aktiviteter som arrangeras av IN.

Är du mer intresserad av centrala studentrepresentantposter inom KI?