Sök förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2020

Ideellt engagerade studenter är det som får vår studentkår att ständigt utvecklas och bidra till ett bättre studentliv för alla studenter vid Karolinska Institutet. Vi söker därför DIG som vill engagera dig och påverka kårens arbete, skapa vänner för livet samt få värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv!

Ett av de viktigare områden som MF för närvarande fokuserar på är ombyggnationen av vårt kårhus, projektet Framtidens Kårhus. Projektet introducerades 2015 av Fullmäktige och syftar till att totalrenovera kårhuset i Solna med hjälp av donerade medel. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är i princip färdigt och man går under 2020 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MF:s verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Arbetet med detta projekt kommer genomsyra Medicinska Föreningen under 2020 och det kommer sannolikt påverka alla förtroendevalda på ett eller annat sätt, det är projektledningens och MF:s förhoppning att du som söker förtroendeposter i kårens organ också skall finna projektet intressant och göra vad du kan för att stötta det!

Det finns fortfarande vakanta förtroendeposter för 2020 som ska tillsättas på Fullmäktiges (FuM) sammanträde den 9 december. Det är fördelaktigt om du kan närvara vid sammanträdet och presenterea dig för FuM. Läs om posterna nedan och sök nu! Sista dag att söka är den 4 december.

Sök förtroendeposter och påverka MF:s framtid och ditt studentliv vid Karolinska Institutet!

Vice ordförande

Kårens Vice Ordförande är ordförandes ställföreträdare och har i stort sett samma arbetsuppgifter som ordförande. Arbetet delas vanligen jämlikt mellan de båda. Även denna post är arvoderad på heltid och det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är vice ordförande.

Sekreterare

Kårens sekreterare är ledamot i MF:s styrelse och för protokoll vid alla styrelsemöten och Fullmäktigesammanträden. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Sakrevisorer – 1 ordinarie och 2 suppleanter

Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

Chefredaktör tillika ansvarig utgivare för Medicor

Chefredaktören är ansvarig utgivare för kårtidningen Medicor och leder teamet som arbetar med att producera tidningen.

Ordförande i Likabehandlingsnämnden

Ordförande i Likabehandlingsnämnden (LBN) leder likabehandlingens arbete genom att skicka ut handlingar och kalla till möten samt genom att vara nämndens främsta företrädare.

Vice ordförande i Likabehandlingsnämnden

Ställföreträdare för ordföranden i Likabehandlingsnämnden (LBN) och hjälper till att leda likabehandlingens arbete.

Sekreterare i Likabehandlingsnämnden

Sekreteraren för protokoll vid Likabehandlingsnämndens (LBN) möten.

Ledamöter i Likabehandlingsnämnden

Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar tillsammans med universitetet och övriga studentkåren för att garantera lika villkor för alla studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ledamöter i Internationella Nämnden

Ledamöter i Internationella Nämnden (IN) arbetar med och beslutar om aktiviteter anordnade av IN.

Ordförande i Stipendieprövningsnämnden

Ordförande leder Stipendieprövningsnämndens arbete och ser till att styrelsen beslutar om utlysning av stipendier ur stiftelser och fonder förvaltade av Medicinska Föreningen.

Ledamöter i Stipendieprövningsnämnden

Stipendieprövningsnämnden går igenom ansökningar till stipendier ur stiftelser och fonder förvaltade av Medicinska Föreningen samt föreslår till styrelsen vilka som ska tilldelas stipendierna. För att nämnden ska vara behörig ska den bestå av minst tre ledamöter, varav en ledamot även ska vara ledamot i MF:s styrelse. Nämnden har möte ca två gånger per år.

Om du har frågor eller funderingar kring de olika posterna, vänligen kontakta Valberedningen på:

[email protected]

Är du mer intresserad av centrala studentrepresentantposter inom KI?