Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens högsta beslutande organ och består av 29 ledamöter och högst lika många suppleanter (ersättare). Fullmäktige väljs årligen i ett allmänt val bland kårens medlemmar. Kårvalet arrangeras av Valnämnden och sker årligen under oktober månad. Alla Medicinska Föreningens röstberättigade medlemmar har rätt att kandidera till fullmäktige.

Kårfullmäktige träffas ca tre gånger per termin för att diskutera och besluta om övergripande frågor som rör hela föreningen. Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen och vice talmannen samt Medicinska Föreningens sekreterare. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges presidium. Alla kårmedlemmar är välkomna till deras sammanträden, men endast ledamöterna i Fullmäktige och kårens organ samt Inspektor och tjänstemännen har yttranderätt. Ledamöterna i Fullmäktige är de enda som har rösträtt.

Om du har en fråga som är angelägen för Medicinska Föreningen och som du vill presentera inför FuM kan du begära att bli adjungerad till ett möte. Du har då yttranderätt, men ej rösträtt i frågan. Alla medlemmar har rätt att lägga fram motioner för FuM att behandla. Du får då komma och presentera ditt förslag på nästa sammanträde. FuM bifaller eller avslår sedan motionen. Motioner kan du lämna i eller skicka till kårexpeditionen. Alla motioner förbereds av kårstyrelsen innan de behandlas i FUM. Skicka din motion till [email protected].

Fullmäktiges talman

Fullmäktiges talman är sedan 2005  Jens Andersson. Till sin hjälp har han en vice talman, som väljs för varje sammanträde, och Föreningens sekreterare.

Fullmäktigesammanträde ledes av talmannen, vilken har att justera röstlängden, påfordra beslut huruvida sammanträdet är behörigen utlyst, förrätta val av två justeringsmän, tillika rösträknare, samt vice talman för sammanträdet. Vid ordinarie talmans förfall äger Fullmäktige förrätta val av talman för sammanträdet.

Tidigare talmän

1978-2000 Jan-Erik Frödin

2001-2002 Fredrik Erlandssom

2003-2005 Carl Tullus

Fullmäktige 2017-2018

I det allmänna valet till Medicinska Föreningens Fullmäktige 2017-2018 var valdeltagandet 19,3%. Vidare har 15 ledamöter tillsatts av föreningens sektioner.

Ledamöter allmänna valet

Anton Hoffman                           22,7%
Ghonchehgol Assadi                  22,5%
Emily Eriksson                            20,4%
Anastasios Mastroanastasiou   17,4%
Alice Weréen                               14,4%
Mathilda Björkman                   13,6%
Klara Arvidsson                          13,2%
Anne Östholm                             12,3%
Julia Massoud                             11,9%
Isabelle Wemar                            11,1%
Sofia Gustavson                          10,7%
Leif Karlsson                                10,7%
Marion Vogel                               10,7%
Laura Andersson                          9,9%

Suppleanter allmänna valet
Anders Norell Bergendahl        8,9%
Darco Zindrou                             8,3%
Julia Ekman                                 7,9%
Felix Von Renteln                       7,7%
Ulrika Södergård                        7,3%
Leo Ziegel                                     7,3%
Hanna Eklund                             6,9%
Karin Ström                                 6,9%
Hanna Crona                               6,7%
Blank                                             3,8%

Sektionsrepresentanter Sektion
Maud Brönnimann                    BAS
Carl Blomkvist                             BAS
Simon Björkén                             BUS
Meike Bleeksma                          BUS
Hannes Eichner                          DSA
Eva Hesselmark                          DSA
Elin Frisell                                    Fysio
Valter Zingmark                          Fysio
Axel Schröder                              LS
Soran Rabin Bozorg                   LS
Sanna Edwin                                PHS
Mark Bothe                                   PHS
Pinja Ruuhinen                           PsyKI
Maya Winther                             PsyKI
Oscar Martinez Martinez          SSEK 

Suppleanter Sektion
Inga

Om du anser att valet inte har förrättats i enlighet med Medicinska Föreningens stadgar kan du kontakta Inspektor Carl Johan Sundberg, [email protected]