Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens högsta beslutande organ och består av 29 ledamöter och högst lika många suppleanter (ersättare). Fullmäktige väljs årligen i ett allmänt val bland kårens medlemmar. Kårvalet arrangeras av Valnämnden och sker årligen under oktober månad. Alla Medicinska Föreningens röstberättigade medlemmar har rätt att kandidera till fullmäktige.

Kårfullmäktige träffas ca tre gånger per termin för att diskutera och besluta om övergripande frågor som rör hela föreningen. Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen och vice talmannen samt Medicinska Föreningens sekreterare. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges presidium. Alla kårmedlemmar är välkomna till deras sammanträden, men endast ledamöterna i Fullmäktige och kårens organ samt Inspektor och tjänstemännen har yttranderätt. Ledamöterna i Fullmäktige är de enda som har rösträtt.

Om du har en fråga som är angelägen för Medicinska Föreningen och som du vill presentera inför FuM kan du begära att bli adjungerad till ett möte. Du har då yttranderätt, men ej rösträtt i frågan. Alla medlemmar har rätt att lägga fram motioner för FuM att behandla. Du får då komma och presentera ditt förslag på nästa sammanträde. FuM bifaller eller avslår sedan motionen. Motioner kan du lämna i eller skicka till kårexpeditionen. Alla motioner förbereds av kårstyrelsen innan de behandlas i FUM. Skicka din motion till [email protected].

Fullmäktiges talman

Fullmäktiges talman är sedan 2005  Jens Andersson. Till sin hjälp har han en vice talman, som väljs för varje sammanträde, och Föreningens sekreterare.

Fullmäktigesammanträde ledes av talmannen, vilken har att justera röstlängden, påfordra beslut huruvida sammanträdet är behörigen utlyst, förrätta val av två justeringsmän, tillika rösträknare, samt vice talman för sammanträdet. Vid ordinarie talmans förfall äger Fullmäktige förrätta val av talman för sammanträdet.

Tidigare talmän

1978-2000 Jan-Erik Frödin

2001-2002 Fredrik Erlandssom

2003-2005 Carl Tullus