Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Det är styrelsen som bereder ärenden som skall behandlas av kårfullmäktige. Styrelsen består av 7-13 personer och ansvarar inför kårfullmäktige som även utser samtliga styrelsemedlemmar vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Vid sina möten kan styrelsen adjungera personer, som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en speciell fråga.

Styrelsen för 2018 utgörs av:

Presidium

Presidiet består av Ordförande och vice Ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och styrelsen blir genomförda.

Iris Peña Arriarán och Laura Andersson är Medicinska Föreningens Ordförande och vice Ordförande 2018. Iris är läkarstudent och har tidigare varit engagerad i bland annat programutskottet, spexen och SSCO (Stockholms Studentkårers Central Organisation). Under 2018 kommer Iris arbeta med att utveckla och säkra studentinflytandet vid Karolinska Institutet.

Laura är biomedicinsk analytikerstudent och har under 2017 bland annat varit ordförande för mottagningsutskottet och har projektledningserfarenheter sedan tidigare. Under 2018 kommer Laura fokusera på kårens inre liv, för att utveckla gemenskapen och synligheten av Medicinska Föreningen.

Ordförande för Medicinska Föreningen

Iris Peña Arriarán
[email protected]
08-524 830 77

Vice Ordförande för Medicinska Föreningen

Laura Andersson
[email protected]
08-524 830 76

Sekreterare

Omar Branzell

Ledamöter

Anastasios Mastroanastasiou
Anton Hoffman
Carl Blomkvist
Fredrik Jöneby
Hanna Eklund
Karin Ström
Leif Karlsson

Kontakt: [email protected]