Läkarsektionen (LS)

Läkarsektionen består av samtliga medlemmar i Medicinska Föreningen som studerar läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Sektionen leds av en sektionsstyrelse och representerar samtliga läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor i temakollegier, kommittéer, programrådet (PR), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper inom KI.

Vad gör vi?

Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning.

Under terminerna kallas alla läkarstudenter till sektionsmöten. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika kollegierna och kommittéerna.

Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter.

Läkarsektionen anordnar även Introduktionsinternatet i början av terminen för alla nya läkarstudenter, samt driver Läkarsektionens sociala kommitté LÄSK och Medicinar-SM.