Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Sjuksköterskesektionen SSEK är MF:s sektion för studenter vid barnmorskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogram vid KI.

Om SSEK

SSEK består av dess medlemmar vilka är sjuksköterskestudenter från respektive program som också är medlemmar i MF. Alla sjuksköterskestudenter vid respektive program är välkomna till SSEK:s möten och har där rätt att yttra sig men saknar rösträtt om de ej är medlem i MF.

SSEK är representerade i nämnder och kommittéer vid Karolinska Institutet (KI) som berör sjuksköterskeutbildningen. Dessa är bland annat Programnämnden, Sjuksköterskestudenternas Internationella Kommitté (SINK), Studiesociala kommittén och Kursplanerådet. SSEK har även egna organ (kommittéer & arbetsgrupper) till vilka man kan väljas som representant som medlem i SSEK. Sådana kommittéer är bland annat sjuksköterskeprogrammets Festkommitté och Kollo-grupp.

SSEK syftar till att arbeta med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och internationaliseringsfrågor som gäller sektionsmedlemmarnas utbildning, dessutom att värna sektionsmedlemmarnas gemensamma intressen samt alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap inom sektionen (Baluns helt enkelt!). Detta görs i huvudsak genom att verka i ovan nämnda organ men även genom mindre formella initiativ. Till SSEK vänder du dig om du har frågor om programmet, om du vill vara med och påverka din egen utbildning eller om du bara vill komma och umgås med studenter från andra kurser. Vi har dessutom till uppgift att ta vara på sektionsmedlemmarnas gemensamma intressen samt generera och bibehålla en god sammanhållning inom sektionen.