Tillsatta poster

Nedan kan du läsa om samtliga poster där Medicinska Föreningen utser studentrepresentanter, samt vilka som är valda till dessa.

Mer information om vakanta poster samt hur du söker dessa hittar du under rubriken Bli studentrepresentant.

Centrala organ vid Karolinska Institutet

Organ:
Beskrivning:
Studentrepresentant(er):
Konsistoriet KI:s universitetsstyrelse och därmed högsta beslutande organ. Max Kynning, Leif Karlsson
Fakultetsnämnden Fattar beslut som Kommittéerna lägger fram. Har det övergripande strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhället. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering. Josefine Andersson, Qiaoli Wang, Meike Bleeksma
Fakultetsrådet Stöd för rektors långsiktiga strategiska arbete med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. Lie Åslund, Robert Lilford, Sarah Awad
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Micaela Gonzalez, Madeleine Lehander, Josefine Andersson
Kommittén för utbildning på forskarnivå Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning på forskar nivå. Susanne Neumann, Anna Ilar, Valeria Messina
Kommittén för forskning Stödjer fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskning. Sebastian Ols, Benedek Bozoky, Jijing Wang
Rekryteringsutskottet (gamla utskottet) Bereder fakultetsnämndens strategiska beslut och KI:s övergripande strategi avseende rekrytering. Bereder även anställningsärenden med sakunnigbedömning (för anställning som professor, lektor, gästprofessor eller motsvarande). Max Kynning, Valeria Messina
Rekryteringsutskottet (nya utskottet) Bereder fakultetsnämndens strategiska beslut och KI:s övergripande strategi avseende rekrytering. Bereder även anställningsärenden med sakunnigbedömning (för anställning som professor, lektor, gästprofessor eller motsvarande). Matilda Kjellander, Henna Salo
Docenturutskottet Utarbetar förslag till kriterier och handlingsplaner för antagning av docenter för beslut i fakultetsnämnden. Bereder och beslutar i ärenden avseende antagning, förnyelse och överflyttning av docenter. Andrea Strandberg, Marco Mandolesi
Disciplinnämnden ”Om rektor beslutar att hänvisa ärendet till disciplinnämnden för prövning får studenten möjlighet att framföra sin version av vad som inträffat inför disciplinnämnden. Disciplinnämnden fattar därefter sitt beslut. Beslutet kan vara att lämna ärendet utan vidare åtgärd, att meddela en varning eller att stänga av studenten från utbildningen vid KI. Ett beslut om avstängning kan omfatta en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.” https://ki.se/utbildning/disciplinarenden Omar Branzell
Styrgruppen för den pedagogiska Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) Enheten ska ge stöd för pedagogisk utveckling av utbildningen på KI. Bereder långsiktig planering samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutats i fakultetsnämnden. Maria Lysandrou
Samordningsgruppen för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. Vakant
Huvudskyddsombud respektive biträdande huvudskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämden Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Karin Mårtensson
Referensgrupp för internationella frågor Beredande organ för beslut i fakultetsnämnden avseende internationalisering med huvuduppgift att utarbeta förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för internationalisering av KI:s verksamheter. Johanna Hagman, Shuai Tan
Infrastrukturrådet Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. Vakant
Miljörådet Stödjer rektor och universitetsdirektören med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Elena DiMartino, Therese Johansson, Gustav Johansson
Kulturrådet Råd som arbetar med att inkorporera mer kultur i KI:s dagliga verksamhet. Anders Norell Bergendahl, Josephine Schneider
Makroekonomiska gruppen (MEG) Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning. Omar Branzell
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) Vakant

Beslut som fattas av en anställd vid Karolinska Institutet

Organ:
Beskrivning:
Studentrepresentant(er):
Dekanbeslut för Institituionsgrupp Nord Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. Vakant
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Syd Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. Vakant
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Solna Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. Dunca Delia Denisa