Förtroendeuppdrag 2018

Valberedningen söker fortfarande kandidater till följande positioner (se formuläret). Anmäl dig SENAST den 19e november om du är intresserad av att söka.

Om du är intresserad av en av uppdragen listade nedan, men som INTE är med i formuläret så innebär det att det finns en eller flera sökanden, och valberedningen söker inte aktivt fler kandidater. Om du likväl vill söka kan du maila [email protected], så tar valberedningen ställning till om vi nominerar dig trots det.

Sök förtroendeuppdrag

Uppdrag inom Medicinska Föreningen

 • Talman för Fullmäktige

  Leder Fullmäktiges möten. Ansvarar för att MFs högsta beslutande organ är välfungerande och effektivt.

 • Sakrevisor

  Granskar MFs protokoll och bokföring för att identifiera risker och förbättringsområden inom MF.

 • Auktoriserad revisor

  Granskar MFs ekonomi och bokföring. I regel ett anställt revisorföretag.

 • Ordförande

  Heltidsuppdrag, arvode på 100%. Leder MFs dagliga arbete och dess styrelse. Bildar tillsammans med vice ordförande ”Presidiet”. Effektiv position för att driva påverkan inom MF och KI.

 • Vice ordförande

  Heltidsuppdrag, arvode på 100%. Leder MFs dagliga arbete och dess styrelse. Bildar tillsammans med ordförande ”Presidiet”. Effektiv position för att driva påverkan inom MF och KI. (kan även vara 2 eller 3 vice ordföranden. Isåfall delas arvodet)

 • Sekreterare

  ca 2 möten i månaden. MFs sekreterare för protokoll vid styrelsens och Fullmäktiges möten. Är även en fullvärdig del av MFs styrelse

 • Styrelseledamöter

  ca 2 möten i månaden. Som ledamot i MFs styrelse kan man driva påverkan på MF och verka för specifika frågor. Styrelsen är ett mer operativt organ under Fullmäktige.

 • Standarförare

  Hedersuppdrag inom MF, som ansvarar för MFs standar och fanor. Toastmaster vid sittningarna samt leder vår delegation vid Valborg och Nobel.

 • Värdinna

  Värdinnan, tillsammans med Värden, ansvarar för att välkomna MFs gäster och sända ut inbjudningar till dem inför våra sittningar (Amphiox, Lucia, Vårbal).

 • Gravvårdare

  Sköter om MFs gravplats.

 • Chefredaktör tillika utgivare av Medicor

  Chefredaktör för Medicor leder arbetet med kårtidningen och ansvarar för dess kvalitet.

 • Likabehandlingsnämnden

  Likabehandlingsnämndens (LBN) styrelse leder LBNs arbete och arbetar för att säkra att alla vid KI och MF har lika villkor och är jämställda.

 • Internationella nämnden

  Internationella nämndens (IN) styrelse leder INs arbete och arbetar för att inkludera alla internationella studenter vid KI. Populärt och socialt organ som påverkar både MF och KI i dessa frågor.

 • Stipendieprövningsnämnden

  MFs stipendieprövningsnämnd utlyser, granskar och ger förslag på vem som ska tilldelas stipendie från MFs stiftelser. Ca 5 möten per år.

 • Stipendienämnd för Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond


 • Revisor Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond


 • Revisor Medicinska Föreningens samstiftelse för studier


 • Revisor Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor


 • Revisor J Åkermans, B Pernows och C-G Bernhards stiftelse


Studentrepresentantuppdrag inom KI

 • Konsistoriet

  KIs universitetsstyrelse. Fattar de övergripande besluten om KIs organisation, antagning, ekonomi. Studentrepresentant i detta organ för in det viktiga studentperspektivet. Ca 3 möten per termin. Läs mer på: http://ki.se/om-ki/konsistoriet

 • KI ledningsråd

  Stöttande råd för rektor och unversitetsdirektören. Även dekanerna vid KI deltar. Normalt sett sitter ordförande + vice ordförande i detta organ som sammanträder dagtid varannan vecka.

 • Styrelsen för Utbildning

  Övergripande ansvar för utbildning vid KI. Beslutar om tilldelning av pengar, och utför strategiska satsningar, till exempel den nya läroplattformen (Nya PingPong). Ca 1-2 möten per månad. Läs mer på: http://ki.se/medarbetare/styrelsen-for-utbildning-0

 • Styrelsen för Forskarutbildning

  Övergripande ansvar för forskarutbildning (doktorander) vid KI. Beslutar om tilldelning av stipendier och strategiska satsningar (grönt ljus för handledare). Ca 1 möte i månaden. Läs mer på: http://ki.se/medarbetare/styrelsen-for-forskarutbildning

 • Styrelsen för Forskning

  Övergripande ansvar för forskning vid KI. Beslutar om tilldelning av pengar och vissa stipendier. Strategiska satsningar inom forskning beslutas om här. Ca 1 möte i månaden. Läs mer här: http://ki.se/medarbetare/styrelsen-for-forskning

 • KI/SLL utbildningsråd

  Gemensamt utbildningsråd där KI och SLL (sjukhusen) möts och gemensamt kan diskutera och satsa på utbildningsfrågor i hälsosjukvården.

 • KI/SLL forskningsråd

  Gemensamt forskningsråd där KI och SLL (sjukhusen) möts och gemensamt kan diskutera och satsa på forskningsfrågor i hälsosjukvården.

 • Rekryteringsutskottet

  Rekryteringsutskottet ger förslag till Rektor om vem som ska anställas som professor eller lektor vid KI. Bra möjlighet att säkra att även professor har ett utbildningsuppdrag och ansvar. Läs mer på: http://ki.se/medarbetare/rekryteringsutskottet

 • Docenturnämnden

  Docenturnämnden beslutar om vem som tilldelas titeln ”Docent”.

 • Arbetsmiljönämnden (Huvudskyddsombud)

  MFs Huvudskyddsombud är också studentrepresentant i Arbetsmiljönämnden vid KI. Den ansvarar övergripande för en arbetsmiljö vid KI, samt hur institutionerna arbetar med frågan.

 • Stipendienämnden

  KIs stipendienämnd beslutar om vem som tilldelas stipendie från KIs stiftelser.

 • Strategiska rådet för internationalisering

  Leds av vice-rektor för internationalisering och arbetar strategiskt med KIs övergripande internationaliseringsarbete.

 • Referensgrupp för strategiska rådet för internationalisering

  Referensgrupp till Strategiska rådet för internationalisering. Institutionernas påverkansmöjlighet i vad som efterfrågas i det övergripande arbetet.

 • Rådet för klinisk forskning och utbildning

  Stöder rektor i frågor om klinisk forskning och utbildning. Agerar referensgrupp till Rektor.

 • Kulturrådet

  KIs råd för kultur gör satsningar på att synliggöra kulturen i vår vardag.

 • Pedagogiska priskommittén

  Pedagogiska priskommittén lämnar förslag på vem som ska tilldelas KIs pedagogiska pris till Styrelsen för utbildning.