Val 2018

Sök studentrepresentantuppdrag inom KI samt förtroendeuppdrag inom Medicinska Föreningen 2018

Studentrepresentantuppdrag inom KI

Medicinska Föreningen söker studentrepresentanter för ett flertal uppdrag inom KI. Vill du vara med och påverka utbildningen vid KI generellt, eller vid en specifik institution så är detta din chans! Kanske har du haft ett uppdrag tidigare och vill fortsätta, eller prova något nytt uppdrag. Oavsett varför, passa på och sök nu via formuläret nedan! Vid frågor, kontakta [email protected].

Ansök senast den 11:e december.

Studentrepresentationsuppdrag:
 • Disciplinnämnden (suppleant)

  Fattar beslut om diciplinära åtgärder mot studenter som t ex fuskar, stör eller hindrar undervisningen eller utsätter annan student för trakasserier.

 • Huvudstuderandeskyddsombud (arbetsmiljönämnden)

  Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

 • Miljörådet

  Stödjer rektor och bitr universitetsdirektören med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

 • Kulturrådet

  Driver egna projekt och stödjer rektor med goda råd gällande KIs kulturarbete.

 • Kommittén för Karin och Nils Rosanders donation

  Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond.

 • Styrgrupp för kvalitetssystem

   Styr arbetet med KIs övergripande kvalitetssystem.

 • Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och utbildning

  Bereder ärenden rörande verksamhetsintegrerat lärande och samverkan med SLL. Styrgrupp för CKU KI.

 • Beredningsgruppen för undervisning och lärande

  Bereder ärenden avseende pedagogisk utveckling och kompetensutveckling. Styrgrupp för CLK.

 • Beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering

  Bereder ärenden avseende utbildningsutbud och dimensionering.

 • Beredningsgruppen för kvalitetssystem

  Bereder ärenden rörande kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nvivå. Styrgrupp för utvärderingsenheten. Fattar beslut om användande av kursvärderingsdata för forskningsändamål.

 • Lärandemiljörådet

  Bistår US samordnare för infrastruktur dennes uppdrag avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 • Styrgruppen för separat verksamhet

   Styr det strategiska arbetet med verksamheten rörande studieavgiftsbelagda studenter.

 • Arbetsgruppen för interprofessionell utbildning

   Arbetar med strategin för interprofessionell utbildning och implementeringen av denna.

 • Bedömargrupp för Core-faciliteter för utbildning

  Bedömer ansökningar om status som Core-facilitet inom utbildning.

 • Centrum för Lärande och Kunskaps styrgrupp

   Styr arbetet och riktningen för KIs centrum för Lärande och Kunskap, som arbetar med pedagogisk utveckling och kurser för handledare och lärare.

 • Reference group for International Recruitment for Master Programs (IRMA)

   

 • Samordningsgrupp för introduktion av nya studenter

  Samordnar KIs och studentkårernas mottagning av de nya studenterna för bästa effekt.

 • Ledamot i Hagströmerbibilotekets styrelse


Utbildningsnämnderna ansvarar för all utbildning vid sin institution. I den sitter programdirektorer, lärarrepresentanter och studentrepresentanter. T.ex. kursplaner, strategiska satsningar och utvärderingar av kurser hanteras på den här nivån. Via utbildningsnämnden kan man påverka kvalitén av utbildning vid den institutionen.

 • Utbildningsnämnden vid BioNut
 • Utbildningsnämnden vid IMM
 • Utbildningsnämnden vid KBH
 • Utbildningsnämnden vid CMB
 • Utbildningsnämnden vid CNS
 • Utbildningsnämnden vid FyFa
 • Utbildningsnämnden vid KIDS
 • Utbildningsnämnden vid KISöS
 • Utbildningsnämnden vid MBB
 • Utbildningsnämnden vid MEB
 • Utbildningsnämnden vid MedH
 • Utbildningsnämnden vid MedS
 • Utbildningsnämnden vid MMK
 • Utbildningsnämnden vid MTC
 • Utbildningsnämnden vid Neuro
 • Utbildningsnämnden vid OnkPat

Sök studentrepresentantuppdrag

Förtroendeuppdrag inom Medicinska Föreningen

Medicinska Föreningen söker fortfarande kandidater till följande förtroendeuppdrag för 2018! Styrelsen och nämnderna har redan valda ledamöter, men då det finns vakanta platser kvar utlyser vi nu resterande platser också. Om du är intresserad av något av dessa uppdrag så tveka inte att höra av dig till [email protected].

Ansök senast den 13:e december.

Förtroendeuppdrag:
 • Sekreterare

  ca 2 möten i månaden. MFs sekreterare för protokoll vid styrelsens och Fullmäktiges möten. Är även en fullvärdig del av MFs styrelse

 • Styrelseledamot

  ca 2 möten i månaden. Som ledamot i MFs styrelse kan man driva påverkan på MF och verka för specifika frågor. Styrelsen är ett mer operativt organ under Fullmäktige.

 • Gravvårdare

  Sköter om MFs gravplats.

 • Chefredaktör tillika utgivare av Medicor

  Chefredaktör för Medicor leder arbetet med kårtidningen och ansvarar för dess kvalitet.

 • Likabehandlingsnämnden

  Likabehandlingsnämndens (LBN) styrelse leder LBNs arbete och arbetar för att säkra att alla vid KI och MF har lika villkor och är jämställda.

 • Internationella nämnden

  Internationella nämndens (IN) styrelse leder INs arbete och arbetar för att inkludera alla internationella studenter vid KI. Populärt och socialt organ som påverkar både MF och KI i dessa frågor.

 • Stipendieprövningsnämnden

  MFs stipendieprövningsnämnd utlyser, granskar och ger förslag på vem som ska tilldelas stipendie från MFs stiftelser. Ca 5 möten per år.