The Board

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Det är styrelsen som bereder ärenden som skall behandlas av kårfullmäktige. Styrelsen består av 7-13 personer och ansvarar inför kårfullmäktige som även utser samtliga styrelsemedlemmar vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Vid sina möten kan styrelsen adjungera personer, som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en speciell fråga.

The Board 2020

Presidium

Presidiet består av ordförande och vice ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och styrelsen blir genomförda.

Ordförande för Medicinska Föreningen

Jessica Härtell
[email protected]
08-524 830 77

Vice Ordförande för Medicinska Föreningen

Josefine Andersson/Puck Norell
[email protected]
08-524 830 76

Sekreterare

Evelyn Olander

Ledamöter

Ann-Elise Hafvenström
Kaj Li
Wilma Lindström
Maryan Muse Mohamed
Pinja Ruuhinen
Julia Starck
Maya Tourkaman
Emmanuel Zavalis