FAQ studenträtt

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om dina rättigheter som student vid Karolinska Institutet (KI). Om du som student stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta student- och doktorandombuden. Det kan vara att du hamnat i en konflikt med KI, stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Ombuden arbetar för alla studenter vid KI och bistår med hjälp till samtliga studenter. Du behöver inte vara medlem i studentkåren för denna hjälp. Student- och doktorandombuden hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Nedan finner du några frågor och svar som är relevanta för studenter vid KI. En specifik FAQ för doktorander har tagits fram av Doktorandsektionen (DSA) och återfinns här.

Administration/Information

Läs kursplanen! Den innehåller sådant som du som student bör känna till, till exempel kursmål, hur du kommer att examineras och hur dina prestationer ska bedömas. Kursplanen är bindande enligt högskoleförordningen, det som står i den kan inte ändras under kursens gång. Att läsa kursplanen är ett utmärkt sätt att känna till sina rättigheter.

Nej, det är inte okej! Ett översiktligt schema med alla examinerande moment och obligatorisk undervisning ska finnas tillgängligt senast fem veckor före terminsstart. Då ska även en förteckning av den huvudsakliga litteraturen finnas. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart.

En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygssatt efter högst 15 arbetsdagar totalt (10 arbetsdagar för rättning och 5 arbetsdagar för registrering i Ladok). Detta måste dessutom ske minst 14 dagar före omtentamen.

Då en tenta försvunnit, tappats bort eller liknande och det är universitetet som bär ansvaret för att detta har skett ska studenter i denna situation snarast ges möjlighet till att skriva en ny tentamen. Kontakta kursansvarig lärare och fråga vad som gäller.

Antagning

Ansökning och svar av antagning på kurser inom föreskriven tid är studentens ansvar. Tyvärr innebär det att du inte kan kräva en plats på kursen med motiveringen att du hade blivit antagen om du inte hade glömt att tacka ja till platsen. Därför bör du först och främst göra en sen anmälan till kursen via antagning.se om detta är möjligt. Ett sätt att försöka lösa din situation kan också vara att, efter du gjort en sen anmälan till kursen, ta kontakt med den institution som ger kursen du vill läsa för att förklara din situation. Du kan exempelvis kontakta kursansvarig eller studievägledare. Ofta har de ett system för reservantagning som sker efter kursstart då de vet hur många studenter som kommer att läsa kursen. De kan ge bättre upplysningar om dina chanser att bli antagen som reserv.

CSN

Så länge du faktiskt studerar i den omfattning som du har angett i din ansökan, det vill säga inte avregistrerar dig från kursen och genomför alla obligatoriska moment får du inte återkrav för att du inte får godkänt på kursen. Däremot kommer du inte kunna få mer studiemedel förrän du har fått godkänt på minst 75 % av poängen på de kurser som du har sökt studiemedel för, eller 62,5 % om du läser din första eller andra termin.

När du blir sjuk kan du behålla ditt studiemedel. Du måste anmäla din sjukdom till Försäkringskassan redan första sjukdagen, och efter åttonde dagen krävs ett läkarintyg. I 30 dagar betalas då studiemedlet ut som vanligt, men utan några poängkrav. Från dag 31 och framåt försvinner återbetalningskravet. Du ska inte avregistrera dig från kursen du tänkt läsa eller har påbörjat läsa under tiden du är sjuk eftersom en avregistrering medför att du inte längre är att se som student och därmed bortfaller möjligheten till att få studiemedel från CSN under tiden du är sjuk. Du kan dock inte få ersättning under sommaren.

För att du ska kunna få dispens så ska det ha funnits särskilda skäl till att du inte klarade av att ta de poäng du fick studiemedel för. Exempel på särskilda skäl är att du eller en nära anhörig har varit sjuk eller att någon nära anhörig avlidit, att du har en funktionsnedsättning som medför att studierna tar längre tid eller att du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. I dispensansökan är det bra att bifoga dokumentation som styrker de särskilda skäl som du åberopar. Att man har hoppat av utbildningen för att man fått jobb är typiskt sett inte ett särskilt skäl som gör att man få dispens från poängkravet.

Disciplinärenden

En student som blir påkommen med att använda otillåtna hjälpmedel eller som på annat sätt försöker vilseleda under ett prov eller när en studieprestation annars ska bedömas kan bli anmäld för misstanke om fusk/plagiat. Anmälan skrivs vanligtvis av kursansvarig lärare i samråd med exempelvis programdirektor (PD) eller grundutbildningsansvarig (GUA) och sänds därefter till Rektor vid Karolinska Institutet. Rektor i sin tur fattar beslut om att hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden eller att avskriva ärendet. Det vanligaste är att ärendet hänskjuts till Disciplinnämnden för transparensen och för att ärendet ska behandlas rättvist och objektivt.

Du har som student rätt ge ett eget yttrande till Disciplinnämnden, samt uttala dig ytterligare vid Nämndens sammanträde. Nämnden kan fria eller besluta att antingen ge en varning, som framförallt betyder att du med största sannolikhet kommer att behöva göra om examinationen, eller att stänga av dig från studier vid Karolinska Institutet under en viss period, vanligtvis sex veckor och som högst ett halvår. Ett beslut om avstängning innebär vidare att studenten inte får delta i undervisning, examinationer eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitet.

En avstängning innebär även att institutionen meddelar CSN om tiden för avstängning eftersom studenten under avstängningen inte räknas som student och därför inte har rätt att uppbära studiemedel. Det är dock upp till CSN hur de väljer att agera, universitetet har bara skyldighet att informera om avstängningen. Ett avstängningsbeslut från Disciplinnämnden börjar vanligtvis gälla omedelbart. Det går att överklaga Nämndens beslut i Förvaltningsrätten om studenten anser att det är felaktigt.

Om du blir anmäld för misstanke om fusk/plagiat är du välkommen att kontakta studentombudet som kan bistå med hjälp och råd då du ska skriva ditt yttrande till Disciplinnämnden.

Examinationsmoment

Om du genomgått två examinationstillfällen utan godkänt resultat har du rätt till att få en annan examinator utsedd. Finns det särskilda skäl för att inte kunna erbjuda en annan examinator har du rätt till en annan examinationsform.

Det går inte att överklaga ett betyg, däremot kan du begära omprövning. En omprövning gäller betyget för en hel kurs och inte för till exempel en enskild tenta och innebär att examinatorn gör om bedömningen för vilket betyg du ska ha på kursen. En omprövning kan aldrig innebära att betyget sänks. Om du vill att ditt betyg ska omprövas ska du skicka en så utförlig motivering om varför du vill ha höjt betyg som möjligt till examinatorn.

Nja, det finns ingen övre gräns för hur många gånger du får skriva om din tenta. Däremot får inte antalet tentatillfällen för att nå godkänt resultat begränsas till färre än fem. Detta regleras i högskoleförordningen.

Ska du ta igen rester från en kurs ska du omregistrera dig på kursen. Detta gäller oavsett vilka rester det är, till exempel en skriftlig examen eller missade obligatoriska undervisningsinslag. Du ska alltså vara omregistrerad på kursen oavsett om du ska följa delar av undervisningen eller ej. Omregistreringen ska ske tidigt på kursen enligt de anvisningar kurser ger.

Tänk på att! Genom att du är registrerad eller omregistrerad på en kurs ges information om att du är en ”aktiv student”. Det är viktigt för exempelvis CSN och försäkring.

Det finns ingen allmän regel som säger att man inte får byta examinationsform. Men om det står något i kursplanen om examinationsform så ska det gälla även omtenta. En omtenta får heller aldrig vara svårare eller lättare än den ordinarie tentan.

Handledning

Om det finns särskilda skäl bör en student ges möjlighet att byta handledare vid examensarbete. Detta måste du själv begära hos institutionen.

Det finns ingen absolut rätt till fortsatt handledning då kursen är slut. Ofta brukar dock handledare hjälpa de studenter som blivit försenade oavsett om det finns en formell rätt till det eller inte. Alla institutioner och kurser ska ha regler om vad som gäller för handledning. Hör av dig till din institution och fråga om vilka regler som gäller där.

Studiemiljö

Ja, det finns det! Av diskrimineringslagen framgår att högskolorna och universiteten inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett bl.a. funktionsvariation. Om dina läs- och skrivsvårigheterna är av varaktig natur räknas det som en funktionsvariation i diskrimineringslagens mening vilket ger dig en rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för dig.

Ett förslag är att ta kontakt med studievägledaren vid din institution eller universitetets samordnare för studenter med funktionsvariation för att prata om de hinder som finns i din studiemiljö och vad som kan göras åt dem. Vid ett möte med samordnaren krävs att du tar med dig någon form av dokumentation på din funktionsvariation. Vid KI heter samordnaren Viktoria Hansson. Läs mer info här

Ja, en högskola ska enligt högskoleförordningen ansvara för att du som student är försäkrad för personskada när skadan har uppkommit till följd av olycksfall i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen avser även sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittoämne.

Om du behöver stöd i kontakterna med din institution för att förklara din situation och om möjligt komma fram till en individuell lösning som kan underlätta för dig i studierna är du välkommen att kontakta din studievägledare eller studentombudet för hjälp med det. Det kan även vara bra om du får prata med någon om den stress och prestationsångest du upplever i studielivet. På Studenthälsan finns läkare, psykologer och kuratorer som alla är specialiserade på studierelaterade frågor. Du hittar dem på KI Campus Flemingsberg: Blickagången 7, plan 5 och på KI Campus Solna: Berzelius väg 1, plan 5. Du kan läsa om deras öppettider och telefontider på utbildning.ki.se/kontakta-studenthalsan.

Självklart ska en lärare uppträda korrekt och inte vara otrevlig. Vi på kåren kan hjälpa dig med att prata med examinatorn och hens överordnade så att du får en ursäkt och så att det inte händer igen.

Det finns inga regler om hur mycket av undervisningen som får vara obligatorisk. Det ska dock framgå av kursplanen vad som är obligatoriska moment av en viss kurs. Den sammanlagda studietakten för heltidsstudier ska inte vara mer än 40 timmar i veckan, alltså inräknat både undervisning och egna studier. Om det är en lägre studietakt än heltid för kursen du ska läsa (dvs tredjedelsfart eller deltid) blir antalet studietimmar per vecka färre.  Det bästa tipset här är att försöka ha en dialog med lärarna om vad som blir ett rimligt upplägg. Det bör alltid finnas en anledning och en motivering till att ett visst moment är obligatoriskt.

Högskolan bestämmer tentamensdag. Det är tillåtet att förlägga tentamina till t.ex. lördagar eller söndagar, men hänsyn bör tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i tentamina vid vissa religiösa helgdagar. Det är också viktigt att i god tid informera studenterna om datum för provtillfällena.

Läs mer om detta i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) vägledning för rättssäker eaxmination:

Tillgodoräknanden

Det är alltid en bra början att prata med studievägledarna. Andra personer som kan kontaktas i den frågan är programansvarig och studierektor. Beslut om tillgodoräknande går också att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

VFU

De flesta utbildningar där praktik ingår har regler om att den som har medicinska eller andra speciella skäl har rätt att få en praktikplats som gör att praktiken kan genomföras så smidigt som möjligt. Det viktiga är att höra av sig i tid och tydligt ange vilka skäl en har för att få en viss praktikplats. Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under praktiken så att du inte kan genomföra den har du rätt att genomföra den vid ett senare tillfälle.