Studenträtt

På den här sidan har vi samlat information om de rättigheter du som student på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI) har. KI har dels egna regler och anvisningar där det framgår vilka rättigheter studenterna har, dessutom lyder universitetet under Högskoleförordningen och Högskolelagen och självklart alla Sveriges övriga lagar.

Studentinflytande

I Högskolelagen framgår att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7 §). 

MF har, genom sin ställning som studentkår vid KI, rätten att utse studentrepresentanter på alla nivåer inom KI. På detta sätt säkerställer vi att alla utbildningar håller högsta kvalitet och att studenternas bästa står i fokus. Läs mer på sidan studiebevakning hur du själv kan engagera dig och påverka din utbildning!

Dina rättigheter och skyldigheter

KI:s sida om studenträtt hittar du info om alla de rättigheter och skyldigheter du som student har. MF ansvarar, genom sektionerna, studentrepresentanterna och ombuden, för att bevaka att KI följer de regelverk som finns och att studenternas rättigheter uppfylls.

Här finns direktlänkar till några av sidorna om studenträtt med mer info:

Skyddsnätverket

Har du problem med den psykosociala eller fysiska studiemiljön? Då är det skyddsnätverket du ska kontakta. Som student likställs man med arbetstagare, vilket innebär att studenter både får och ska medverka i arbetet med god arbetsmiljö för studenter (studiemiljö). Detta regleras i Arbetsmiljölagen, och fungerar i praktiken så att studentkåren utser studerandeskyddsombud som företräder studenterna i frågor som rör arbetsmiljöarbetet. Utöver rollerna som huvud- och studerandeskyddsombud finns det för varje sektion en eller flera studerandeskyddsrepresentanter som företräder studenterna vid de programmen som sektionen representerar.

Stödfunktioner

Ibland vill man som student/doktorand ha hjälp och stöd i hur man ska gå vidare med tankar och funderingar i livet. Du känner säker till Studenthälsan här på KI men visste du att man även kan boka ett samtal med studentprästerna?  De har precis som ombuden tystnadsplikt och du kan vända dig till dem när du behöver hjälp, tröst eller utrymme för att formulera dina tankar om livet. Du måste inte ha en gudstro för att prata med studentprästerna, man kan komma med alla möjliga slags frågor. Allt om meningen med livet, relationer, sorg över att man förlorat en anhörig eller något annat man vill prata om.

Studenthälsan
Universitetskyrkan
Stöd till doktorander
Stöd till studenter med funktionsvariation

Student- och doktorandombuden

Student- och doktorandombuden är oberoende instanser som du som student eller doktorand vid KI kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett om du är medlem i studentkåren eller inte.