Bli studentrepresentant

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på KI? Oroa dig inte om du är ung och oerfaren, det är din vilja och din entusiasm som räknas!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det absolut enklaste första steget för att lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din egen sektion. Via din sektion får du veta mer och kan engagera dig och bli studentrepresentant för poster som gäller just ditt program. Du kan även mejla [email protected] för att få veta mer!

Lediga poster

Nedan finner du lediga studentrepresentantposter inom centrala organ vid Karolinska Institutet.

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Etikrådet Ska verka för att en diskussion om etik förs inom KI, bistå med etikkompetens och bevaka utvecklingen inom området, verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överrensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI. 1
Biblioteksrådet KI:s universitetsbibliotek (KIB) är en universitetsgemensam funktion under rektor som ska ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen, bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation samt vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. Bioblioteksrådet ska ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta med rådgivning i beredningen av biobliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 1
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetsssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 1
Infrastrukturrådet Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. 1
Styrgrupp för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) Enheten ska bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Fakultetsnämnden beslutar om inriktning och omfattning av verksamheten vid UoL. Styrgruppen bereder fakultatnämndens beslut samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutas i fakultetsnämnden. 1
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) 1
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Nord Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Syd Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Representant i Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond. 1
KI/SLL utbildningsråd Bereder frågor rörande utbildning. Bereder till KI/SLL- ledningsgrupp, beslut fattas inom respektive organisation. 1
KI/SLL forskningsråd Bereder frågor rörande forskning. Bereder till KI/SLL- ledningsgrupp, beslut fattas inom respektive organisation. 1
Rådet för miljö och hållbar utveckling Stödjer rektor och bitr universitetsdirektören med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. 2
Hållbar utveckling Arbetsgrupp till Rådet för miljö och hållbar utveckling 1
Arbetsgruppen för KI:s självvärdering i samband med UKÄ:s lärosätesgranskning Sammanställer och skriver den självvärdering som KI ska lämna i samband med UKÄ:s lärosätesgranskning. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) 1
Pedagogiska Priskommittén Bereder beslut avseende KIs pedagogisk pris. Gemensamt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå 2
Lärandemiljörådet Bistår US samordnare för infrastruktur dennes uppdrag avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 1
Stipendienämnden Bereder ärenden som avser utdelning från KIs stiftelsestipendier för utbildning. 1
Rosanders donationsfond Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond. 1
Infrastrukturrådet Forskningsinfrastruktur, strategi, samordning, satsningar m m. Kommer att finnas kvar under en övergångsperiod till dess att ledamöter i det nya infrastrukturrådet tillsatts. Kommer eventuellt att rapportera till fakultetsnämnden. 1
Nya träningslokaler – Campus Solna 1
KI:s cykeldagar 1
Instruktörer KI:s gym – Campus Flemingsberg 1
Utbildningsnämnd på Instutionen IMM IMMs utbildningsnämnd har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program. Nämnden söker studentrepresentanter från Masterprogrammet i Toxikologi samt Magisterprogrammet i arbete och hälsa 2