Bli studentrepresentant

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot Karolinska Institutet (KI) för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

MF har studentrepresentanter i princip i alla KI:s organ. Allt ifrån sektionsmedlemmar som sitter i olika kommittéer och nämnder på programnivå till av Föreningen centralt utsedda personer som representerar studenterna och MF i KI:s arbetsgrupper, råd, verksamhetsstyrelser och KI:s styrelse Konsistoriet.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det enklaste sättet att ta ett första steg och lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din sektion. Genom din sektion kan du ta reda på mer och engagera dig och påverkar ditt eget program som studentrepresentant. Du kan också kontakta [email protected] om du vill veta mer!

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Lediga poster

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Väljs av:
Institutionsrepresentant För att underlätta studentinflytandet utser kårerna 2 studentrepresentanter per institution. Dessa kan t ex involveras vid prefektbeslut eller andra frågor där studenternas synpunkter har betydelse. Var god ange i ansökan vilken institution den gäller. Styrelsen
Institution – Utbildningsråd Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar. Styrelsen
Studerandeskyddsombud Styrelsen
Studerandeskyddsrepresentant Styrelsen
Styrgruppen för Sammanhållet verksamhetsstöd Översyn av verksamhetstöd 1 Styrelsen
Biträdande huvudstuderandeskyddsombud Arbetar tillsammans med ordinarie ombud i frågor som rör studenters arbetsmiljö. Representerar även MF i KIs nämnd för arbetsmiljöfrågor. 1 Fullmäktige
Studentrepresentant till UFS arbetsgrupp för återupptagande av studier Föra studenternas talan gällande prioriteringsregler för studenter vid återupptagande av studier då det finns fler sökande än platser. 3 Styrelsen
Styrgrupp kursansvar för nya läkarprogrammet Representera studenterna i beslut om kursansvariga institutioner samt resursfördelning inom nytt 6-årigt läkarprogram. 1 Styrelsen
Rekryteringsutskottet Representera studenterna i centrala beslut om rekrytering på KI 1 Styrelsen
Arbetsmiljönämnden Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 1 Fullmäktige
SDG-projektgrupp Projektgruppen som arbetar med projektet ett ”Strukturerat och sammanhållet arbete med hållbar utveckling/SDGs på KI” 1 Fullmäktige
LÄGG Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar (t ex UKÄ:s granskningar). 1 Fullmäktige
KU – Lärandemiljörådet Bistår US samordnare för infrastruktur dennes uppdrag avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 1 Styrelsen
KU – Arbetsgrupp för samverkan Region Stockholm/VIL Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvar Dimensionering Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvar Kvalitetssystem Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvar Lärarkapacitet och forskningsanknuten utbildning Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvar Resursfördelning Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvarig Pedagogik Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – Områdesansvarig Studentnära frågor Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KU – IPE (interprofessionell utbildning) Bistår US samordnare för interproffesionel utbildning. 1 Styrelsen
KU – Arbetsgrupp för internationalisering inom utbildningen Ansvarar för att under KU koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. 1 Styrelsen
KFU – Styrgrupp för Nationella forskarskolan i klinisk cancerforskning (NatiOn) 1 Styrelsen/DSA
KFU – Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning (SINGS) 1 Styrelsen/DSA
KFU – Europauniversitet 1 Styrelsen/DSA
UF – Styrelsen för Hagströmerbibliotek 1 Fullmäktige
UF – Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Inom avdelningen samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning. Samverkan med studenterna är viktig för utveckling av verksamheten och för att underlätta detta efterfrågas studentrepresentanter att samverka med vid behov. 1 Fullmäktige
UF – Friskvården (del av HR-avdelningen/kompetensförsörjningsenheten) Samverkan sker i hög grad med idrottsutskotten inom respektive kår. Arbete sker ofta i mindre projekt med intresserade studenter. 1 Fullmäktige
Etikrådets arbetsgrupp: Medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och samlingar på Karolinska Institutet Samarbeta med KI:s enhet Medicinens historia och kulturarv för att föreslå strategi för hantering, samt ge översikt av den anatomiska samlingen och andra historiska minnesmärken. Detta i relation till KI:s historia. Inklusive frågor om repatriering, forskning med mera. 1 Fullmäktige
Arbetsmiljönämndens Arbetsgrupp: Mål och uppdrag för KI-gemensam Verksamhetsplan (VP) för Strategi 2030 Var med och skapa förutsättningar och övergripande målsättning för en verksamhet som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner. 2 Fullmäktige

Om utbildningsnämnder och institutionsrepresentanter

Utbildningsnämnder har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av en institutions utbildningsansvar.

Institutionsrepresentanter väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid behov samt avsaknad av andra studentrepresentanter.

Grupper och uppdrag varierar otroligt mycket mellan olika institutioner. Undrar du vad som behövs vid i form av representation vid en Institution? Då kan du kontakta institutionen i första hand och även vår ordförande för Utbildningsrådet på [email protected] eller KI på [email protected]. Kanske det finns just något du vill bidra till! Alla studenter vid KI som är medlemmar i MF kan väljas!

Här hittar du alla institutioner vid KI och kan läsa mer om dem.

För frågor kring poster som bereds av Valberedningen, kontakta [email protected].

För frågor kring poster som bereds av Utbildningsrådet, kontakta Utbildningsrådets ordförade på [email protected].