Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens (MF) högst beslutande organ och kan ha upp till 29 ledamöter och lika många suppleanter. Fullmäktige väljs årligen i oktober, i Kårvalet där samtliga studentmedlemmar kan kandidera samt rösta på kandidaterna. Alla MF:s sektioner väljer även ledamöter och suppleanter att representera sektionsmedlemmarna i Fullmäktige. 14 av Fullmäktiges 29 mandat tillsätts i Kårvalet och 15 mandat tillsätts av sektionerna.

Fullmäktige träffas minst tre gånger per termin för att diskutera och besluta om de övergripande frågorna för Föreningen. Alla föreningsmedlemmar är välkomna till sammanträdena, men endast ledamöter av Fullmäktige, kårorgan, Inspektorn och Styrelseledamöter har yttranderätt. Ledamöter av Fullmäktige är de enda som får rösta.

Om du har en fråga som är angelägen för Medicinska Föreningen och som du vill lägga fram för Fullmäktige, kan du ansöka om att adjungeras till ett möte. Du har rätt att tala men inte rösta i frågan. Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till Fullmäktige att besluta om. Du kommer sedan att presentera ditt förslag vid nästa möte. Fullmäktige godkänner eller förkastar förslaget. Alla motioner förbereds av Styrelsen innan de behandlas av Fullmäktige. Skicka frågor till Styrelsen på [email protected].

Talman, vice talman & sekreterare

Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen som justerar röstlängden, frågar om mötet är behörigt utlyst och administrerar valet av två justerare och rösträknare. Talman för Fullmäktige är sedan 2006 Jens Andersson. Till hans hjälp har han en vice talman, Leif Karlsson, och Föreningens sekreterare Evelyn Olander. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges ordförandeskap.

Tidigare talmän:

2003-2005 Carl Tullus
2001-2002 Fredrik Erlandsson
1978-2000 Jan-Erik Frödin

Ledamöter & sektionsrepresentanter

Ledamöter allmänna valet
Alexander Klaréus
Andreas Henriksson
Constance Boissin
Erik Söderlund
Gabriel Allgårdh
Jan Philipp Reising
Kajsa Oltorp
Leonie Vetter
Matilda Kjellander
Mirco Martino
Naela Hagatulah
Nils Werge
Oscar Dwyer
Sebastian Ols
Vito Marquez
Zusanna Bjurenfalk

15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för sektionerna. Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelas två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelas ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelas också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektion
Sektionsrepresentant
Suppleant
Artemis

AS

BAS

BUS
BUS

DSA
DSA

Fysio

Kaustika

LS
LS

LoS

PHS

PsyKI

SSEK

Deni Rashid

Benjamin Maier
Tim Häneke 

Gabriele Girelli
Roberto Ballerino 

Magnus Emanuelson 

Alexandra Holm 

Alexander Liimatainen
Hedieh Mohammadi 

Alexa Zamfir 

Mikaela Thomson 


Dina Dabaghie
Yangjun Liu 

Rebecca Pennerud 

Ib Green-Petersen
Kimia Dianat 

Alice Sherbro 

Johan Helander 

FuM-året

 • Feb

   

  Årets första FuM

  Senast 25 februari reviderar FuM budget och verksamhetsplan för året samt beslutar om datum för Kårvalet som sker under hösten.

 • Apr

   

  April-FuM

  Senast 30 april granskar FuM verksamhetsberättelse, revision och årsredovisning för föregående verksamhetsår och beslutar om disposition av överskott eller sätt för täckande av underskott. FuM beslutar även om ansvarsfrihet för föregående års styrelse och förtroendevalda samt väljer ledamöter till Valnämnden.

 • Maj

   

  Maj-FuM

  Sista FuM innan sommaren sker ofta i maj. Då väljs värd, bibliotekarie och arkivarie som byts ut vid månadsskiftet juni/juli.

 • Okt

   

  Kårvalet

  I oktober sker Kårvalet där alla medlemmar kan kandidera till FuM och rösta på kandidaterna! Sektionerna väljer även sina representanter till FuM. I oktober hålls även ofta ett sista sammanträde med FuM innan ett nytt FuM valts.

 • Nov

   

  Konstituerande sammanträde

  FuM:s konstituerande sammanträde, dvs det första mötet med nya FuM, sker ofta i november. Här godkänner FuM Valnämndens protokoll över valförättningen (det allmänna valet till FuM) och väljer förtroendeposter för kommande verksamhetsår. Poster som väljs är ordförande, vice ordförande, sekreterare, Styrelse, talman, vice talman, sakrevisorer och revisor jämte suppleanter, standarförare, värdinna, gravvårdare, utgivare av Medicor och hemsidan samt revisorer för MF:s förvaltade stiftelser.

 • Dec

   

  Budget-FuM

  Senast 15 december beslutar FuM om budget och verksamhetsplan samt väljer förtroendeposter och studentrepresentanter för nästkommande verksamhetsår.

Fullmäktigeprotokoll

Alla justerade protokoll med bilagor återfinns i dokumentskåpet i kårexpeditionen i kårhuset i Solna. För frågor, kontakta [email protected].

Fullmäktige 2019-2020

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Antal kandidater i det allmänna valet: 12
Valdeltagande: 321 personer (13,3%)
Totalt antal röster: 745 
Antal röster per person i genomsnitt: 2,32 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för sektioner och kommer att tillsättas senast den 7 november.

Ledamöter allmänna valet Antal röster (procent av det totala antalet röster)
Pinja Ruuhinen
Anne Östholm
Astrid Östholm
Kajsa Sandell
Robert D. Lilford
Zusanna Bjurenfalk
Sarah Ahmad Awad
Marta Matlacz
Victor Svedberg
Alexander Klaréus
Anders Norell Bergendahl
Michelle Estman
94 (29,3%)
87 (27,1%)
87 (27,1%)
71 (22,1%)
62 (19,3%)
55 (17,1%)
49 (15,3%)
49 (15,3%)
48 (15,0%)
44 (13,7%)
32 (10,0%)
27 (8,4%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektion Sektionsrepresentant
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Gabriel Zazi
Vakant
Jelena Krsmanovic
Nassai Herren
Lukas Lehtonen
Abishek Arora
Jan Phillip Rensing
Anna Sigesgård
Amelia Sjölund
Hans Witzenhausen
Vakant
Vakant

Julie Viollet
Fredrik Nilsson
Carlo Rivera Carrera
Sektion Personliga suppleanter
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Vakant
Vakant
Vakant

Hanna Lundvik
Media Salmonson Schaad
Mirco Martino
Sebastian Ols
Magnus Emanuelson
Cajsa Holmgren
Alexander Johansen
Vakant
Vakant
Vakant

Darya Pelevina
Vakant

Fullmäktige 2018-2019

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Totalt antal röster: 919
Valdeltagande: 308 persons (11,56%)
Antal röster per person i genomsnitt: 2,98 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Antal kandidater i det allmänna valet: 17

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektioner, av vilka tio tillsattes. Tre av de återstående mandaten fylldes av kandidater från det allmänna valet och två av mandaten förblir vakanta resten av mandatperioden.

Ledamöter allmänna valet Antal röster (procent av det totala antalet röster)
Alice Weréen
Anton Hoffman
Hannes Eichner
Itisha Adhikari
Gustav Carlstedt
Finn Wiesinger
Hanna Eklund
Robert Lilford
Kaj Li
Marta Matlacz
Omid Hajimirsadeghi
Katarina Markus
Jesus Gullon Sanz
Sara Fakih
Anders Norell Bergendahl
Emmanuel Zavalis
Michelle Estman
98 (10,66%)
93 (10,12%)
81 (8,81%)
64 (6,96%)
63 (6,86%)
63 (6,86%)
60 (6,53%)
58 (6,31%)
57 (6,20%)
56 (6,09%)
54 (5,88%)
51 (5,55%)
40 (4,35%)
28 (3,05%)
22 (2,39%)
19 (2,07%)
12 (1,31%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionen ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektionsrepresentant Sektion
Amineh Ghaderi
Henna Salo
Sarah Awad
Alexander Johansen
Simon Jakobsson Björkén
Adelina Vikström
Pinja Ruuhinen
Sandra Elert
Elin Frisell
DSA
DSA
LS
LS
BUS
BUS
PsyKI
LoS
Fysio
Personliga suppleanter Sektion
Lie Åslund
Maren Gerdes
Sylvya Pasca
Isabell Hammarlund
DSA
BUS
BUS
LoS

Om du anser att valet ej skett i förenlighet med Medicinska Föreningens stadgar är du välkommen att kontakta Valnämnden via [email protected].