Organisation

Nedan finner du en skiss över Medicinska Föreningens organisation. För musen över siffrorna bredvid respektive del av organisationen för en kort beskrivning. Klicka på siffran för att komma vidare till organets egen sida.

Utförligare beskrivning av Föreningens organisation finns i Medicinska Föreningens stadgar. För särskilda delar av Föreningen finns även reglementen och instruktioner utfärdade. Dessa finns på sidan Dokument.

1

Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens högst beslutande organ. FuM väljs årligen i Kårvalet i oktober och består av ledamöter utsedda av Medicinska Föreningens medlemmar samt representanter från sektionerna. FuM tar de stora verksamhetsstyrande besluten som att godkänna verksamhetsplan, budget, styrdokument samt utse förtroendeposter.

Fullmäktiges talman Jens Andersson nås på: [email protected].

2

Styrelsen

Styrelsen är Medicinska Föreningens högst verkställande organ. Styrelsen utses av Fullmäktige i november och består av Föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga styrelseledamöter. Styrelsen arbetar med att genomföra Fullmäktiges beslut i praktiken och att dagligen förbättra och effektivisera studentkåren. Styrelsen beslutar även om personalfrågor, såsom nyanställningar och löner.

Styrelsen nås via presidiet, dvs Föreningens ordförande Jessica Härtell och vice ordförande Puck Norell på: [email protected].

3

Nämnder

Nämnderna utses av Fullmäktige och handhar särskilda områden, till exempel likabehandling eller stipendier. Nämnderna föreslår sin egen verksamhet och verkställer sitt arbete självständigt.

Medicinska Föreningen har för närvarande följande nämnder:

4

Sektioner

Sektionerna ansvarar för studiebevakning och studiesociala frågor vid Karolinska Institutets utbildningsprogram och kurser. Medicinska Föreningens studentmedlemmar tillhör automatiskt den sektion som representerar deras utbildning och medlemmarna väljer själva sin sektionsstyrelse.

Medicinska Föreningens sektioner:

5

Utskott

Utskotten väljs av Styrelsen och fungerar som dess förlängda arm inom olika verksamhetsområden. Exempelvis bedriver de fest och pub-verksamheten, mottagningen, idrottsevenemangen och budgetarbetet för att nämna något.

Medicinska Föreningens utskott:

6

Anställda

Medicinska Föreningen har en personalstyrka på sex anställda. Fullmäktige beslutar om inrättande av tjänster och Styrelsen beslutar om anställningar, löner och övriga personalfrågor. Styrelsen utser en personalchef inom Förvaltningsutskottet.

Medicinska Föreningens anställda:

7

Kårföreningar

Medicinska Föreningen har ett antal ideella föreningar som av Fullmäktige beviljats status som kårförening. Kårföreningarna är anslutna till MF, alla deras medlemmar är MF-medlemmar och de bedriver en stor del av sin verksamhet på MF.

Medicinska Föreningens kårföreningar:

8

Råd

Råden finns till för att stödja det vardagliga arbetet. Ordföranderådet samlar alla ordföranden för kårorgan och föreningar tillsammans med Föreningens ordförande. Utbildningsrådet samlar sektionerna och studentrepresentanter för att diskutera gemensamma utbildningsfrågor, samt för att utse Mäster varje år. De Äldstes Råd samlar alla tidigare ordföranden för Medicinska Föreningen och agerar stöd och råd för nuvarande ordförande i dess arbete.

Medicinska Föreningens råd:

  • De Äldstes Råd
  • Ordföranderådet
  • Studiesociala rådet
  • Utbildningsrådet
9

Inspektor

Medicinska Föreningens Inspektor väljs av Fullmäktige på tre års mandat bland professorer och universitetslektorer som verkar eller har verkat vid Karolinska Institutet. Inspektor väljer själv sin ställföreträdare, Proinspektor. Inspektor ska tillse att Föreningens stadgar efterlevs samt verka för främjandet av Föreningens verksamhet.

Föreningens inspektor Carl Johan Sundberg nås på: [email protected].

10

Medicinska Bokhandeln

Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB är Medicinska Föreningens dotterbolag som ägs till två tredjedelar av Föreningen. Bokhandeln har två boklådor; Medicinska Bokhandeln på KI Campus Solna och Harrys Böcker på KI Campus Flemingsberg.

medicinskabokhandeln.se

11

Kårhusstiftelsen

Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse (KHS) grundades 1983 och dess uppgift är att främja studier, forskning, idrottsliga, sociala och kulturella ändamål. Stiftelsen äger, förvaltar och underhåller Medicinska Föreningens Kårhus på campus Solna och har ansvar för dess om- och tillbyggnationer. Projektet Framtidens Kårhus är ett projekt som startats under Kårhusstiftelsen.

Kårhusstiftelsens styrelse består av representanter från KI och MF. Ordförande för Kårhusstiftelsen är Inspektor Carl Johan Sundberg och vice ordförande är Medicinska Föreningens ordförande Jessica Härtell.

Kårhusstiftelsen nås på [email protected].

12

Framtidens Kårhus

Projektet Framtidens Kårhus ägs av Kårhusstiftelsen och är ett projekt beställt av MF:s Fullmäktige med syftet att genomföra en omgripande renovering av Kårhuset på Nobels väg 10 i Solna. MF:s Styrelse ansvarar för att, i dialog med KHS, definiera prioriteringsordning och mål för projektet.

Projektledare Anna Eklöf nås på [email protected]. Läs mer på: www.framtidenskarhus.se