Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Styrelsen består av 7-13 personer som väljs av Fullmäktige (FuM) vid FuM:s konstituerande sammanträde. Styrelsen ansvarar inför FuM och bereder ärenden som skall behandlas av FuM. Föreningens ordförande för närmast föregående verksamhetsår, Inspektor, utskottsordföranden och revisorerna är kallade och adjungerade till alla styrelsemöten. Vid sina möten kan styrelsen även adjungera medlemmar och övriga personer som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en viss fråga.

Styrelsen leds av Presidiet, som består av ordförande och vice ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och Styrelsen blir genomförda. 2021 års ordförande är arvoderad heltid och vice ordförande är arvoderade halvtid för sina poster.

Styrelsen 2021

Ordförande

Alexander Klaréus
[email protected]

Vice ordförande

Andreas Henriksson
[email protected]

Sekreterare

Evelyn Olander
[email protected]

Styrelseledamöter

Ann-Elise Hafvenström
[email protected]

Dilara Kaya
[email protected]

Anton Korpe
[email protected]

Martin Ståhl
[email protected]

Filippa Widman
[email protected]

Mikael Yilmaz
[email protected]

Tidigare styrelser

Ordförande
Jessica Härtell

Vice ordförande
Josefine Andersson (januari – april)
Puck Norell (maj – december)

Sekreterare
Evelyn Olander

Styrelseledamöter
Ann-Elise Hafvenström
Kaj Li
Wilma Lindström
Maryan Muse Mohamed
Pinja Ruuhinen
Julia Starck
Maya Tourkaman
Emmanuel Zavalis