Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Styrelsen består av 7-13 personer som väljs av Fullmäktige (FuM) vid FuM:s konstituerande sammanträde. Styrelsen ansvarar inför FuM och bereder ärenden som skall behandlas av FuM. Föreningens ordförande för närmast föregående verksamhetsår, Inspektor, utskottsordföranden och revisorerna är kallade och adjungerade till alla styrelsemöten. Vid sina möten kan styrelsen även adjungera medlemmar och övriga personer som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en viss fråga.

Presidiet 2020

Presidiet består av ordförande och vice ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och Styrelsen blir genomförda.

Ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid för sina poster.

Jessica Härtell - Ordförande

Läkarprogrammet, uppehåll innan T9

[email protected]
08-524 830 77

Jessica har varit aktiv inom MF sedan 2012 då hon först engagerade sig i Programutskottet. Inom PrU tog hon på sig poster som materialansvarig, internminister, märkesansvarig samt vice ordförande år 2015.

I början av 2017 hoppade Jessica in som vikarie på tjänsten som MF:s administratör, strax därefter slutade vaktmästaren och då tog hon även över allt arbete med MF:s förhyrningsverksamhet. Under året som anställd på MF väcktes intresset för kårens förvaltning och organisation och Jessica har sedan dess varit ledamot i Förvaltningsutskottet, Sportstugunämnden och Kommunikationsutskottet. Inom Kommunikationstustkottet har Jessica varit ansvarig för hemsidan (är fortfarande) och nyhetsbrevet Thalamus.

Under året som ordförande vill Jessica göra MF mer synligt för alla studenter vid KI både på campus Solna och Flemingsberg och skapa bättre mötesplatser för medlemmarna genom projektet Framtidens Kårhus samt i MF:s nya lokaler i Kårridoren på Campus Flemingsberg. Andra hjärtefrågor är utvecklandet av kommunikationen och informationsflödet inom kåren samt en översyn av dokumentation och rutiner.

Jessica är även personalchef för MF:s anställda.

Fun facts: Jessica är född och uppvuxen i den lilla finlandssvenska orten Vörå i Finland. Hon älskar att bygga stora otympliga utklädnader i kartong och glida runt i dessa, gärna på en båt med massa härliga overallare från när och fjärran.

Puck Norell - Vice ordförande

Masterprogrammet i toxikologi, examen VT20

[email protected]
08-524 830 76

Puck började sin resa på MF år 2015 när hon gick med i Programutskottet. Efter det följer en hel rad av poster; år 2016 var Puck vice ordförande i Internationella Nämnden, ledamot i Valberedningen och Likabehandlingsnämnden, år 2017 gick hon med i Kommunikationsutskottet och 2019 satt hon i Valnämnden och Biomedicinska Utbildningssektionens styrelse. Puck har även varit MF:s sekreterare i två omgångar – 2016 och 2019.

Puck brinner extra mycket för integrering av studenter och dokumentation. Hon har sedan hon började på KI jobbat för att internationella och nationella studenter ska kunna umgås och hitta varandra på kåren och fortsätter även med detta i sin roll som vice ordförande. Puck vill jobba för att MF ska kännas som det självklara stället dit man går för att känna sig hemma på campus. Hon beskriver sig själv som en supernörd när det kommer till dokumentation (- kan sitta i timmar och organisera i pärmar, färgkodat exhalterar!).

Puck är också biträdande personalchef för MF:s anställda samt sammankallande för MF:s COVID-19 resursgrupp.

Fun facts: Puck älskar allt som har med Sagan om ringen och Tolkien att göra. Hon har inte lyckats ta sig till Nya Zeeland ännu, men har gjort klart the fellowship quest på the Hobbit pub i Southampton!

Läs mer om vad presidiet sysslar med om dagarna i presidiebloggen!

Styrelseledamöter 2020

2020 års styrelse består förutom presidiet av föreningens sekreterare samt åtta ledamöter. Styrelsen utför sitt arbete, förutom vid styrelsemöten, i mindre arbetsgrupper med olika fokusområden. Längre ner kan du läsa mer om arbetsgrupperna och vad de jobbar med. Inom styrelsen är även ledamöterna valda till kontaktpersoner för kårorgan och kårföreningar för att förbättra kommunikationen och gemenskapen inom MF.

Evelyn Olander - Sekreterare

Sjuksköterskeprogrammet, T4

Arbetsgrupper
Våra Campus – Flemingsberg (sammankallande)
Organisation

Kontaktperson för
Arbetsterapeutsektionen
Sjuksköterskesektionen
Stroket
A Scalpella

Ann-Elise Hafvenström

Biomedicinska Analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, T5

Arbetsgrupper
Våra Campus – Solna (sammankallande)
Identitet

Kontaktperson för
Biomedicinska Analytikersektionen
Biomedicinska Utbildningssektionen
Ölbryggan

Övriga poster inom MF
Ordförande, Programutskottet
Styrelserepresentant, Framtidens Kårhus projektgrupp

Kaj Li

Läkarprogrammet, T5

Arbetsgrupper
Identitet (sammankallande)
Organisation

Kontaktperson för
Doktorandsektionen
Fokus
Klimatföreningen
Muslimska Studenter KI

Övriga poster inom MF
Ordförande, Mottagningsutskottet

Wilma Lindström

Läkarprogrammet, T6

Arbetsgrupper
Hälsa
Våra Campus – Solna

Kontaktperson för
Kommunikationsutskottet
Kulturutskottet
Queerolinska

Övriga poster inom MF
Spritis, Programutskottet
Styrelserepresentant, Framtidens Kårhus projektgrupp

Maryan Muse Mohamed

Logopedprogrammet, examen VT20

Arbetsgrupper
Studiebevakning (sammankallande)
Våra Campus – Flemingsberg

Kontaktperson för
Audionomsektionen
Optikersektionen

Pinja Ruuhinen

Psykologprogrammet, T9

Arbetsgrupper
Hälsa (sammankallande)
Studiebevakning

Kontaktperson för
Folkhälsovetenskapliga sektionen
Fysioterapeutsektionen
Logopedsektionen

Övriga poster inom MF
Ledamot, Fullmäktige

Julia Starck

Läkarprogrammet, T6

Arbetsgrupper
Våra Campus – Solna
Hälsa

Kontaktperson för
Näringslivsutskottet
Idrottsutskottet
Blåslaget

Maya Tourkaman

Läkarprogrammet, T6

Arbetsgrupper
Identitet
Hälsa

Kontaktperson för
Psykologsektionen
Läkarsektionen
Corpus Karrolina
Flix

Övriga poster inom MF
Ordförande, Kommunikationsutskottet
Sammankallande, MF:s COVID-19 resursgrupp

Emmanuel Zavalis

Läkarprogrammet, T5

Arbetsgrupper
Organisation (sammankallande)
Identitet

Kontaktperson för
Internationella Nämnden
Likabehandlingsnämnden
Studenter i Forskning
Women in Science

Styrelsens arbetsgrupper

Studiebevakning

Studiebevakningsgruppen jobbar tillsammans med presidiet och Utbildningsrådets ordförande (URO) med att förstärka studentinflytandet som MF bedriver mot Karolinska Institutet. Studiebevakningsgruppen planerar anordnade av informationskvällar och utbildning för studentrepresentanter samt upprättande och uppdaterande av dokument kring studiebevakningen.

Studiebevakningsgruppen:
Maryan Muse Mohamed (sammankallande), Pinja Ruuhinen

Hälsa

Arbetsgruppen för hälsa jobbar främst med psykisk hälsa hos studenterna, bland annat genom anordnande av evenemang och seminarier om psykisk ohälsa. Hälsa-gruppen anordnar även Mental Health Week i slutet av året.

Hälsagruppen:
Pinja Ruuhinen (sammankallande), Wilma Lindström, Maya Tourkaman, Julia Starck

Identitet

I arbetsgruppen för identitet ligger frågorna gemenskap inom kåren, medlemsantal, internationell och extern identitet i fokus. Identitetsgruppen jobbar med projektet ”Kårakademin” som ska underlätta överlämning och utbildning inom kårarbete.

Identitetsgruppen:
Kaj Li (sammankallande), Ann-Elise Hafvenström, Emmanuel Zavalis, Maya Tourkaman

Organisation

Organisationsgruppen utför en genomgripande översyn av alla MF:s styrdokument och uppdatering av dessa. Organisationsgruppen jobbar även med externa samarbeten och alumniverksamheten vid MF.

Organisationsgruppen:
Emmanuel Zavalis (sammankallande), Evelyn Olander, Kaj Li

Våra Campus – Solna

Fokus för Solna-gruppen är genomförandet av projektet Framtidens Kårhus. Det renoverade kårhuset ska vara en självklar mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal. Arbetsgruppen planerar även aktiviteter i kårhuset för att öka gemenskapen bland medlemmarna.

Solnagruppen:
Ann-Elise Hafvenström (sammankallande), Julia Starck, Wilma Lindström

Våra Campus – Flemingsberg

Flemingsberg-gruppen har tidigt under 2020 flyttat MF:s lokaler i Flemingsberg till den nya Kårridoren i ANA8. Arbetsgruppen jobbar med att öka gemenskapen och tillgängligheten av MF bland studenter och sektionerna på Campus Flemingsberg.

Flemingsbergsgruppen:
Evelyn Olander (sammankallande), Maryan Muse Mohamed