Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens högsta beslutande organ och består av 29 ledamöter och högst lika många suppleanter (ersättare). Fullmäktige väljs årligen i ett allmänt val bland kårens medlemmar. Kårvalet arrangeras av Valnämnden och sker årligen under oktober månad. Alla Medicinska Föreningens röstberättigade medlemmar har rätt att kandidera till fullmäktige.

Kårfullmäktige träffas ca tre gånger per termin för att diskutera och besluta om övergripande frågor som rör hela föreningen. Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen och vice talmannen samt Medicinska Föreningens sekreterare. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges presidium. Alla kårmedlemmar är välkomna till deras sammanträden, men endast ledamöterna i Fullmäktige och kårens organ samt Inspektor och tjänstemännen har yttranderätt. Ledamöterna i Fullmäktige är de enda som har rösträtt.

Om du har en fråga som är angelägen för Medicinska Föreningen och som du vill presentera inför FuM kan du begära att bli adjungerad till ett möte. Du har då yttranderätt, men ej rösträtt i frågan. Alla medlemmar har rätt att lägga fram motioner för FuM att behandla. Du får då komma och presentera ditt förslag på nästa sammanträde. FuM bifaller eller avslår sedan motionen. Motioner kan du lämna i eller skicka till kårexpeditionen. Alla motioner förbereds av kårstyrelsen innan de behandlas i FUM. Skicka din motion till [email protected].

Fullmäktiges talman

Fullmäktiges talman är sedan 2005  Jens Andersson. Till sin hjälp har han en vice talman, som väljs för varje sammanträde, och Föreningens sekreterare.

Fullmäktigesammanträde ledes av talmannen, vilken har att justera röstlängden, påfordra beslut huruvida sammanträdet är behörigen utlyst, förrätta val av två justeringsmän, tillika rösträknare, samt vice talman för sammanträdet. Vid ordinarie talmans förfall äger Fullmäktige förrätta val av talman för sammanträdet.

Tidigare talmän

1978-2000 Jan-Erik Frödin

2001-2002 Fredrik Erlandssom

2003-2005 Carl Tullus

Fullmäktige 2018-2019

Allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Totalt avlagda röster: 919
Röstdeltagande: 308 personer (11,56%)
Antal avlagda röster per person i genomsnitt: 2,98 (minst 0 röster och högst 5 röster per person)
Antal kandidater i allmänna valet: 17

Samtliga kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektionerna, varav tio blev tillsatta. Tre av de resterande reserverade mandaten fylldes av kandidater ur det allmänna valet och två av mandaten förblir obesatta resten av mandatperioden.

Ledamöter allmänna valet, antal röster (andel av totala röster)
Alice Weréen                          98 (10,66%)
Anton Hoffman                       93 (10,12%)
Hannes Eichner                      81 (8,81%)
Itisha Adhikari                         64 (6,96%)
Gustav Carlstedt                    63 (6,86%)
Finn Wiesinger                       63 (6,86%)
Hanna Eklund                         60 (6,53%)
Robert Lilford                          58 (6,31%)
Kaj Li                                          57 (6,20%)
Marta Matlacz                          56 (6,09%)
Omid Hajimirsadeghi             54 (5,88%)
Katarina Markus                      51 (5,55%)
Jesus Gullon Sanz                  40 (4,35%)
Sara Fakih                                 28 (3,05%)
Anders Norell Bergendahl    22 (2,39%)
Emmanuel Zavalis                  19 (2,07%)
Michelle Estman                     12 (1,31%)

Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelades mandat utefter storlek, det vill säga antal medlemmar. De tre största sektionerna doktorandsektionen, läkarsektionen och biomedicinska utbildningssektionen tilldelades två mandat per sektion medan övriga sektioner tilldelades ett mandat. Varje sektion tilldelades även en suppleant per mandat, suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda då sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektionsrepresentanter        Sektion
Amineh Ghaderi                      DSA
Henna Salo                               DSA
Sarah Awad                              LS
Alexander Johansen               LS
Simon Jakobsson Björkén     BUS
Adelina Vikström                     BUS
Oscar Martinez Martinez        SSEK
Pinja Ruuhinen                         PsyKI
Sandra Elert                              LoS
Elin Frisell                                  Fysio

Personliga suppleanter
Qiaoli Wang                               DSA
Lie Åslund                                  DSA
Maren Gerdes                            BUS
Sylvya Pasca                              BUS
Yasamin Tabesh                        SSEK
Emma Jansson                          PsyKI
Isabell Hammarlund                 LoS

Om du anser att valet inte har förrättats i enlighet med Medicinska Föreningens stadgar kan du kontakta Valnämnden via [email protected].