Sök studentrepresentantposter

Nu kan du söka poster som studentrepresentant inom Karolinska Institutet 2021

Medicinska Föreningen (MF) har studentrepresentanter på alla nivåer inom KI där diskussioner förs och beslut tas som påverkar studenterna. Som medlem i studentkåren kan du själv delta i arbetet att se till att KI:s utbildningar håller världsklass och att studenternas röst hörs överallt! Inte medlem än? Bli det här!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan i kontakten med KI för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Läs mer om studentrepresentantposterna nedan och sök senast den 3 februari. Ansökningarna bereds av Utbildningsrådets ordförande (URO) och studentrepresentanterna väljs sedan av Styrelsen. Har du frågor? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig!

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Central nivå

Här kan du söka poster inom central nivå på KI där man diskuterar övergripande frågor som påverkar studenter (inklusive doktorander) vid alla utbildningar.

I listan nedan hittar du till vilka grupper studentrepresentanter söks. Gruppens namn, antal poster, språkkrav, beskrivning av gruppen samt tidsåtgång finns angivet i listan. Tryck på det gröna plusset bredvid gruppens namn för att se hela beskrivningen!

KI organ // KI body
Antal poster // Number of positions
Språkkrav // Language requirement
Tidsåtgång // Time required
Beskrivning // Description
Fakultetsnämnden // Faculty Board 1 Svenska // Swedish Ca 1 möte á ca 3 timmar per månad under teminstid. Ett internat per år kan tillkomma. Underlag för inläsning. Har det övergripande strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhället. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering. // Has the overall strategic responsibility for education, research and collaboration with the surrounding society. The main areas of activity are resource allocation, quality systems, recruitment, infrastructure and internationalization
Fakultetsrådet // The Faculty Council 1 Svenska // Swedish Ca 6 sammanträden per år Stöd för rektors långsiktiga strategiska arbete med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. // Support for the KI President’s long-term strategic work with the task of providing advice on issues concerning KI's scientific activities.
Styrgrupp för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) // Steering group for Pedagogical unit for teaching and learning (UoL) 1 Svenska // Swedish 2 timmars månadsmöten (8-9 om året) på distans (fortsätter troligen oavsett pandemiläge). Få och kortfattade underlag inför mötena gissningsvis i snitt ca en timmes förberedelser i månaden utöver mötestid. Enheten ska bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Fakultetsnämnden beslutar om inriktning och omfattning av verksamheten vid UoL. Styrgruppen bereder fakultatnämndens beslut samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutas i fakultetsnämnden. // The unit shall conduct university pedagogical course activities and provide pedagogical support at KI. The Faculty Board decides on the focus and scope of the activities at UoL. The steering group prepares the Faculty Board's decisions and decides on business planning within the framework of the budget decided in the Faculty Board.
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete (SAK) // Coordination group for quality work (SAK) 1 Svenska // Swedish Tre möten per termin, ca 2 tim, varierande omfattning på underlag till varje möte,, mycket information och diskussion på mötena. Bereder rektors beslut avseende kvalitetsssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. // Prepares the KI President’s decision regarding the quality system and the faculty board's strategic decision for the implementation of the quality work in KI's core activities. Also coordinates KI's work with external quality reviews.
Infrastrukturråd // Infrastructure Council 1 Studentrepresentanten ska kunna ta till sig tal och skrift på svenska, dvs läsa handlingar och följa en föredragning och diskussion som sker på svenska, men kan själv välja att prata och skriva på engelska. // The student representative must be able to understand speech and writing in Swedish, ie read documents and follow a discussion that takes place in Swedish, but can choose to speak and write in English. Ca 1 möte per månad (3 h-möten) // Around 1 meeting per month (~3 hour meetings) Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utvekling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. // Preparatory body regarding infrastructure issues, including budget issues, proposals for strategic development in accordance with KI's overall strategy and action plans for infrastructure.
KI/Region Stockholm utbildningsråd (UR) // KI/Stockholm Region Education Council 1 Svenska // Swedish Inte specificerat

Bereder frågor rörande utbildning. Bereder till KI/SLL-ledningsgrupp, beslut fattas inom respektive organisaion. // Prepares questions regarding education. Prepares for KI / SLL management group, decisions are made within each organization.
Huvudstuderandeskyddsombud tillika ledamot i Arbetsmiljönämnden// Head student safety ombudsperson and member in the Work Environment Committee 1 Svenska & engelska // Swedish & English 4 sammanträden per år med Arbetsmiljönämnden, arbetet som huvudstuderandeskyddsombud varierar Skyddskommitté enl AML 6 kap 8–9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Huvudstuderandeskyddsombudet och dess uppgifter innefattar utöver rollen som studerandeskyddsombud att:
– samordna skyddsombudens verksamhet,
– vara behjälplig i de fall då ordinarie studerandeskyddsombud inte har möjlighet att närvara,
– träda in i studerandeskyddsombuds ställe om denne saknas på berörd institution. // Safety Committee according to AML Chapter 6, Sections 8-9. Participates in the planning of work environment work and follows developments in issues relating to protection against ill health and accidents and works for satisfactory work environment conditions. The head student safety ombudsperson and its tasks include, in addition to the role of student safety ombudsperson, to:
– coordinate the activities of safety ombudspersons and representatives
– be helpful in cases where ordinary student safety ombudpersons are not able to attend,
– take the place of the student safety ombudpersons if they are missing at the department.
Biträdande Huvudstuderandeskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämnden // Deputy head student safety ombud and co-opted to the Work Environment Committee 1 Svenska & engelska // Swedish & English Inte specificerat

Skyddskommitté enl AML 6 kap 8–9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Huvudstuderandeskyddsombudet och dess uppgifter innefattar utöver rollen som studerandeskyddsombud att:
– samordna skyddsombudens verksamhet,
– vara behjälplig i de fall då ordinarie studerandeskyddsombud inte har möjlighet att närvara,
– träda in i studerandeskyddsombuds ställe om denne saknas på berörd institution. // Safety Committee according to AML Chapter 6, Sections 8-9. Participates in the planning of work environment work and follows developments in issues relating to protection against ill health and accidents and works for satisfactory work environment conditions. The head student safety ombudsperson and its tasks include, in addition to the role of student safety ombudperson, to:
– coordinate the activities of safety ombudspersons and representatives
– be helpful in cases where ordinary student safety ombudpersons are not able to attend,
– take the place of the student safety ombudspersons if they are missing at the department.
Disciplinnämnden // The Disciplinary Board 2 (ordinarie + 1 suppleant) // 2 (ordinary + one substitute) Svenska // Swedish Halvdagsmöte en gång i månaden. Omfattande underlag att läsa in inför varje möte.

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra. // The disciplinary committee decides on disciplinary measures against students such as cheating on exams, breaking rules of order or harassing others.
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) // Reading and Review Group 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar (tex Universitetskanslersämbetet (UKÄ):s granskningar). // Reading and review group for external evaluations (eg UKÄ's reviews).
Råd för utredning av avvikelser från god forskningssed // Council for assessing suspected deviations from good research practice at KI 1 suppleant // 1 substitute Svenska // Swedish Tvåtimmarsmöten två gånger per termin. Inläsning av visst material inför möten.

Rådet utreder avvikelser från god forskningssed och upprättar motiverade utlåtanden med förslag till beslut till rektor. // The council investigates deviations from good research practice and prepares motivated statements with proposals for decisions to the KI President.
Pedagogiska Priskommittén // The Pedagogical Prize Committee 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Bereder beslut avseende KI:s pedagogisk pris. Gemensamt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. // Prepares decisions regarding KI's pedagogical prize award. Common for education at undergraduate and advanced level as well as education at postgraduate level.
Lärandemiljörådet // Learning environment council 1 Studentrepresentanten ska kunna ta till sig tal och skrift på svenska, dvs läsa handlingar och följa en föredragning och diskussion som sker på svenska, men kan själv välja att prata och skriva på engelska. // The student representative must be able to understand speech and writing in Swedish, ie read documents and follow a discussion that takes place in Swedish, but can choose to speak and write in English. ca 3 möten / termin // Around 3 meetings / semester Bistår US samordnare för infrastruktur dennes uppdrag avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. // Assists US’ infrastructure coordinators in their assignments regarding undergraduate, advanced and postgraduate education.
Rosanders donationsfond // Rosander’s donations fund 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond för utveckling av läkarutbildningen. // Assess applications for funding from Karin and Nils Rosander's donation fund for the development of medical education.
#metoo-gruppen // #metoo-group 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Gruppens syfte är att fortsätta KI:s utvecklingsarbete efter #metoo, komma med förlag på åtgärder utifrån resultaten i en omfattande forskningsstudie om sexuella trakasserier som KI leder. // The group's purpose is to continue KI's development work after #metoo, to publish on measures based on the results of a comprehensive research study on sexual harassment that KI leads.
Områdesansvar dimensionering // Area responsibility dimensioning 1 Inte specificerat // Not specified Ett möte i månaden (ca 1 tim). Ev extra tillfällen om särskilda ärenden. // One meeting a month (about 1 hour). Possibly extra meetings for special matters. Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Områdesansvar kvalitetssystem // Area responsibility quality systems 1 Inte specificerat // Not specified Samrådsrepresentant // Student representantive for consultation Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Områdesansvar Lärarkapacitet och forskningsanknuten utbildning // Area responsibility Teacher capacity and research-related education 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området.// Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Områdesansvar Resursfördelning // Area responsibility Resource allocation 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Områdesansvar Pedagogik // Area responsibility Pedagogy 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Områdesansvar Studentnära frågor // Area responsibility Student-related issues 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for Higher Education).
Arbetsgrupp för bedömning av ansökan till fristående kurser // Working group for assessment of applications for independent courses 1 Inte specificerat // Not specified Arbetet är koncentrerat till september (början av okt) varje år och innebär läsande av handlingar samt deltagande i 2-3 möten. // The work is concentrated until September (beginning of October) every year and involves reading documents and participating in 2-3 meetings. Bedömer ansökningar om att få ge fristående kurser det nästkommande läsåret. // Assess applications to be allowed to give independent courses in the next academic year.
Mål och uppdrag gällande studiemiljö i VP för strategi 2030 // Goals and assignments regarding study environment in VP for strategy 2030 1 Mötena och underlagen kommer att vara på svenska, men studentrepresentanten kan prata/skriva på engelska, om så föredras. // The meetings and documents will be in Swedish, but the student representative can speak / write in English, if preferred. Samverkan med studenterna är viktig för utveckling av verksamheten och för att underlätta detta önskas studentrepresentanter att samverka med vid behov. // Collaboration with the students is important for the development of the business and to facilitate this, student representatives are desired to collaborate with when needed. Mål och uppdrag i VP för Strategi 2030:
7.2 Förutsättningar som lägger grunden – Forskning och utbildning av högsta kvalitet
7.2.1 Lika villkor för alla och en god arbetsmiljö

Nedanstående mål och uppdrag bidrar till övergripande målsättning nr:
1. Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet.

– KI är fritt från diskriminering, kränkningar och trakasserier
– Utveckla det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.
– KI är en stimulerande, säker och trygg arbets- och studieplats
– Säkerställ att alla institutioner och avdelningar bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lagar och interna styrdokument. // Goals and assignments in VP for Strategy 2030:
7.2 Conditions that lay the foundation – Research and education of the highest quality
7.2.1 Equal conditions for all and a good working environment

The following goals and assignments contribute to overall goal no:
1. An ethical approach, academic freedom, critical reflection, high quality and high ambitions must permeate and form a foundation for all our activities.

– KI is free from discrimination, violations and harassment
– Develop the systematic work with organizational and social work environment.
– KI is a stimulating, safe and secure workplace and study place
– Ensure that all departments and departments conduct work environment work in accordance with laws and internal governing documents.

Prioriteringsgruppen för pedagogiska projektmedel (KI och Region Stockholm) 1 Svenska krävs // Swedish required Läsa ansökningar och ge synpunkter på ett antal ansökningar på möte som hålls efter sommaren 2021. Läsa ansökningar och ge synpunkter på ett antal ansökningar på möte som hålls efter sommaren 2021. Ersättning om 7.500 kr till studentrepresentanter som läst och granskat ansökningar ALF Ped och KI Ped och deltagit aktivt i diskussionerna på prioriteringsmötet. Studenterna skall inte skriva några utlåtanden, ej heller poängsätta.
Styrgruppen för Sammanhållet verksamhetsstöd // The steering group for Cohesive Operational Support 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Syftar till att skapa ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd för KI:s kärnverksamhet och ledningsfunktioner // Aims to create a cohesive, needs-adapted and optimized operational support for KI's core business and management functions
Styrgruppen för informationshantering // Steering group for information management 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified genomförandet av KI:s strategi för informationshantering// the implementation of KI's strategy for information management
Referensgrupp för KI's profilprodukter // Reference group for KI's profile products 1 Svenska // Swedish 1-2 ggr per termin ca. 1-1,5h per tillfälle.

Referensgrupp för profilprodukter på KI. Vi samlar personer med insyn i olika delar av organisationen för att på så sätt få ett utbud som matchar hela organisationens behov. Vi tittar bland annat på hållbarhetsfrågor (kopplade till produkterna), gåvor och användningsområden. Samtidigt har vi Strategi 2030 i bakhuvudet och arbetar för att profilprodukterna ska stämma överens med visionen för KI. // Reference group for profile products at KI. We gather people with insight into different parts of the organization in order to get a range that matches the entire organization's needs. We look at, among other things, sustainability issues (linked to the products), gifts and areas of use. At the same time, we have Strategy 2030 in the back of our minds and work to ensure that the profile products are in line with the vision for KI.
Kvalitet VIL // Quality VIL 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Undergrupp till utbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. Hanterar och utvecklar VIL-enkäten. Fördjupad analys av resultat och ta fram förslag på förbättringar. Föreslå hur resultaten kan användas för uppföljning av USV-enhet. Kvalitetssäkra och sprida information om ”Studerandeprocessen // Subgroup of the Education Council in the collaboration organization KI / Stockholm Region. Manages and develops the VIL survey. In-depth analysis of results and make suggestions for improvements. Suggest how the results can be used for follow-up of the USV unit. Quality assured and disseminate information about the "Student process"
KUA/KUM för kärn-IPE 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Undergrupp till urbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. Kvalitetssäkring av IPL på samtliga KUA/KUM för "kärn-IPE" utifrån programmens gemensamma lärandemål. Ananlys och utveckling utifrån resultat av VFU-enkäten. Samordnig av KUA/KUM-perioder invöf varje termin. // Subgroup of the Education Council in the collaboration organization KI / Stockholm Region. Quality assurance of IPL at all KUA / KUM for "core IPE" based on the programs' common learning objectives. Analysis and development based on the results of the VFU survey. Coordination of KUA / KUM periods in each semester.
Interprofessionellt lärande 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Undergrupp till utbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. Identifiera och lämna förslag på nya arenor och metoder för IPL. // Subgroup to the Education Council in the collaboration organization KI / Region Stockholm. Identify and submit proposals for new arenas and methods for IPL.

Institutionsnivå

Här kan du söka poster inom KI:s institutioner. Institutionerna ansvarar för olika program, kurser och forskning. Här hittar du alla institutioner vid KI och kan läsa mer om dem. Studentrepresentantposterna delas in i:

  • utbildningsnämnder och råd (studenter på grund- och avancerad nivå kan söka)
  • institutionsrepresentanter (alla studenter kan söka)
  • studerandeskyddsombud (alla studenter kan söka)

Utbildningsnämnder och råd

Utbildningsnämnder har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av en institutions utbildningsansvar. Du kan läsa mer om utbildningsnämnder här. Posterna kan sökas av studenter på grund- och avancerad nivå. 

Institutionsrepresentanter

Institutionsrepresentanter väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. På de flesta institutionerna deltar institutionsrepresentanterna i prefektbeslut och kan även behöva representera studenter inklusive doktorander i institutionsråd eller andra grupperingar.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution.

Studerandeskyddsombuden:

  • delta i årliga arbetsmiljöronder,
  • ta del i diskussioner angående förändringar av studie- och arbetsmiljön och bedömning av dessa förändringar och hur dessa påverkar den nämnda miljön,
  • hålla sig allmänt uppdaterad om arbetsmiljölagstiftning,
  • agera kontakt för studenter som har åsikter om förbättring av arbetsmiljön,
  • behandla inkomna studentfrågor med tystnadsplikt. I de fall där det förekommer uppgifter som är under sekretess inom verksamheten gäller Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Som studerandeskyddsombud sitter du även som studentrepresentant i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. För att samordna studerandeskyddsombuden finns ett huvudstuderandeskyddsombud. Det finns även studerandeskyddsrepresentanter som väljs av sektionerna och som är specifika för varje sektion/program.

I listan nedan hittar du till vilka grupper studentrepresentanter söks. Gruppens namn, antal poster, språkkrav, beskrivning av gruppen samt tidsåtgång finns angivet i listan. Tryck på det gröna plusset bredvid gruppens namn för att se hela beskrivningen!

Grupp inom institution // Group within department
Antal poster // Number positions
Språkkrav // Language requirement
Tidsåtgång // Time required
Specifik information // Specific information
Beskrivning // Description
Utbildningsnämnd (Education committee) BioNut 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Programme responsibility:
MSc Nutrition Science
Course responsibility:
BSc & MSc Biomedicine
MSc MolTech
Freestanding courses
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (Education committee) Clintec 3 Svenska // Swedish 15 h / termin Programansvar:
Audionomprogrammet
Logopedprogrammet
Röntgensjuksöterskeprogrammet
Kursansvar:
Läkarprogrammet
Tandläkarprogrammet
Fristående kurser
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsråd enheten audiologi 2 Svenska // Swedish 15h per termin Audionomprogrammet Alla beslut som rör utbildning och/eller studenternas situation ska fattas efter samråd med studentrepresentant. En av studentrepresentanterna tar även Programdirektorsbeslut för audionomprogrammet
Utbildningsnämnd (education committee) CNS 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Programme responsibility:
Magisterprogarmmet i klinisk optometri
Optikerprogrammet
Psykologprogrammet
Psykoterapeutprogrammet
Course responsibility:
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Läkarprogrammet
MSc Health Informatics
Freestanding courses
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
CNS Programråd psykoterapeutprogrammet 1 Svenska // Swedish Inte specificerat Psykoterapeutprogrammet Stöd till PD och beslutande/ beredande vid kursplanerevideringar. Studentrepresentanten sitter även i Programdirektorbeslut för psykoterapeutprogrammet där alla beslut som rör utbildning och/eller studenternas situation ska fattas
Utbildningsnämnd (education committee) CMB 2 Svenska eller engelska
Swedish or English
Några timmar per termin
///
A couple of hours per semester
Course responsibility:
BSc Biomedicine
MSc MolTech
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut.
///
Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) FyFa 3 Inte specificerat
Not specified
Delta i FyFa-UN som har möte ca 1-2 ggr/termin.
///
Meetings around 1-2 times per semester
Course responsibility:
Fysioterapeutprogrammet
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
Optikerprogrammet
Tandläkarprogrammet
Freestanding courses
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) KBH 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Programansvar:
Barnmorskeprogrammet
Kursansvar:
Läkarprogrammet
MSc MolTech
Specialistsjuksköterskeprogrammen
Freestanding courses
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut och sitter i KBH kursplaneråd // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision and KBH's course planning council
Utbildningsnämnd (education committee) KI SÖS 2 Inte specificerat // Not specified 3 möten á 1.5 h per termin // 3 meetings per semester (1.5 hours each) Kursansvar:
Läkarprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammen
Fristående kurser
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
LabMed Utbildningsråd LabMed Education Council 2 Inte specificerat // Not specified 4 möten/termin // 3 meetings/semester Programansvar:
Biomedicinska analytikerprogrammet
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Course responsibility:
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammen
Tandläkarprogrammet
Freestanding courses
Utbildningsråd för alla program som representeras av institutionen där frågor rörande utbildningen diskuteras. // Education council for all programs represented by the department where issues concerning the education are discussed.
Utbildningsnämnd (education committee) MBB 1 Inte specificerat // Not specified Möte 1 gång per termin samt konsultation då behov uppkommer // Meeting once per semester and consultation when the need arises Course responsibility:
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
MSc Biomedicine
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. Studentrepresentanten är även med på ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) MEB 1 Svenska eller engelska // Swedish or English 2 h/termin // 2 h semester Kursansvar:
Läkarprogrammet
Psykologprogrammet
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. //Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) MedH 2 Svenska // Swedish Deltagande på 2-3 UN möten per termin. Genomläsning av mötesunderlag och protokoll. Kursansvar:
Läkarprogrammet
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) MedS 1 Svenska // Swedish 1 h-möten 3 gånger/termin Course responsibility:
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
MSc Biomedicine
MSc MolTech
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) MMK 2 Inte specificerat // Not specified Delta i 2 möten/termin á 1,5 tim // Participate in 2 meetings per semester, 1.5 hours each Course responsibility:
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
MSc Biomedicine
MSc MolTech
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) MTC 2 Inga // None Inte specificerat // Not specified Course responsibility:
BSc Biomedicine
Läkarprogrammet
MSc Biomedicine
Optikerprogrammet
Freestanding courses
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) Neuro 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Course responsibility:
Fysioterpeutprogrammet
BSc Biomedicine
Läkarprogammet
Optikerprogarmmet
Tandläkarprogrammet
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Utbildningsnämnd (education committee) NVS 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Programansvar:
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogarmmet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogammen
Kursansvar:
Läkarprogrammet
Psykologprogrammet
Röntgensjuksöterskeprogrammet
Fristående kurser
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 3 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 3 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Internationella kommittén NVSIK 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Programansvar:
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogarmmet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogammen
Kursansvar:
Läkarprogrammet
Psykologprogrammet
Röntgensjuksöterskeprogrammet
Fristående kurser
Internationella kommittén för program som institutionen har programansvar för // International committee for the programmes the department has programme responsibility of.
Utbildningsnämnd (education committee) OnkPat 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Programansvar:
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogarmmet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogammen
Kursansvar:
Läkarprogrammet
Psykologprogrammet
Röntgensjuksöterskeprogrammet
Fristående kurser
Övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar. De 2 studentrepresentanterna bestämmer inom sig vem som ska ta ordförandebeslut UN/GUA-beslut. // Overall responsibility for the implementation and coordination of the institutes' educational responsibilities. The 2 student representatives in the UN decide among themselves who will be present in the chair decisions UN / GUA decision.
Institutionsrepresentant (department representative) DentMed 1-2 Svenska // Swedish Några gånger per år som institutionsrepresentant, var 14e dag i ledningsgruppen Institutionen för dental medicin. På denna institution krävs en doktorand för att vara institutionsrepresentant och i ledningsgruppen. // Department of Dental Medicine. At this department, a doctoral student is required to be a department representative and in the Board (ledning) group
Institutionsrepresentant (department representative) CNS 2-3 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not specified Institutionen för klinisk neurovetenskap. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, och även institutionsråd // Department of Clinical Neuroscience. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and the department council.
Institutionsrepresentant (department representative) BioNut 2-3 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för biovetenskaper och näringslära. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, institutionsråd, samverkansråd och råd för lika villkor där ni själva bestämmer inom er vem som ska gå // Department of Biosciences and Nutrition. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions, department council, collaboration council and council for equal rights. You decide amongst yourselves who will do what.
Institutionsrepresentant (department representative) Clintec 1 Svenska // Swedish 2 x 2 timmar vid behov för institutionsrepresentant (prefektbeslut max 2h/permin vid behov), 4h/ termin två möten för institutionsråd Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut. Denna institution vill även ha representanter till institutionsråd – ni bestämmer inom er vem som går // Department of Clinical Science, Intervention and Technology. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions. This department also wants representatives to department councils – you decide amongst yourselves who will attend
Institutionsrepresentant (department representative) CMB 2-3 Svenska eller engelska // Swedish or English Några timmar per termin // A couple of hours during the semester Institutionen för cell- och molekylärbiologi. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut. Denna institution vill även ha representanter till institutionsråd, där ni som institutionsrepresentanter väljer själva vem som ska gå// Department of Cell and Molecular Biology. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions. This department also wants representatives to department councils, you decide yourselves as department representatives who will go
Institutionsrepresentant (department representative) FyFa 1 Inte specificerat // Not specified Enstaka tillfällen // occasional meetings during the semester Institutionen för fysiologi och farmakologi. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, och kan behöva gå på arbetsmiljögruppsmöten // Department of Physiology and Pharmacology. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions, and when needed work environment group meetings.
Institutionsrepresentant (department representative) GPH 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för global folkhälsa. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut samt institutionsråd // Department of Global Public Health. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) KI SÖS 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat mer än för institutionsrådet som har 3 möten per termin à 1 h var // Not specified except for the department council which has 3 meetings per semester, one hour each Institutionen KI SÖS. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd. // Department KI SÖS. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) KI DS 1-2 Svenska // Swedish För institutionsrepresentanter hålls mejlkontakt varannan vecka, 2 samverkansråd per termin a 1,5 timme, utbildningsrådet har 2-3 möten per termin à 1,5 timmar samt kontakt via mejl. Institutionen KI DS. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, utbildningsråd och samverkansråd // Department KI DS. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions, education council and collaboration council.
Institutionsrepresentant (department representative) MBB 2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd // Department of Medical Biochemistry and Biophysics. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) MEB 2-3 Svenska eller engelska // Swedish or English Institutionsrepresentant 2-3 h per termin och institutionsrådsrepresentant 2 h per termin // Department representative 2-3 h per semester, and department council representatives 2 h per semester Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd // Department of Medical Epidemiology and Biostatistics. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) MedH 1-2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för Medicin, Huddinge. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd // Department for Medicine, Huddinge. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) MedS 2 Svenska // Swedish låg, vid behov Institutionen för Medicin, Solna. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, och vid behov på möten med arbetsmiljögruppen. // Department for Medicine, Solna. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions, and when needed to meetings with the work environment group.
Institutionsrepresentant (department representative) MMK 2-3 Inte specificerat // Not specified Institutionsrådet har tidsåtgång 2 möten per termin á 1-2 tim // Department council has 2 meetings per semester around 1-2 hours per meeting Institutionen för molekylär medicin och kirurgi . På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd // Department of Molecular Medicine and Surgery. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) Neuro 1-2 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för neurovetenskap. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut – detta görs av en av institutionsrepresentanterna. Institutioner vill även ha representanter i institutionsrådet. // Department of Neuroscience. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions – this is done by one of the department representatives. The department also want representatives in the department council.
Institutionsrepresentant (department representative) NVS 2-3 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut och institutionsråd. // Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions and department council.
Institutionsrepresentant (department representative) OnkPat 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified

Institutionen för onkologi-patologi. På denna institution kommer du som institutionsrepresentant gå på prefektbeslut, institutionsrådet, samverkansråd samt råd för lika villkor // Department of Oncology-Pathology. At this department, you as a department representative will go to the prefekt decisions, department council, collaboration council and council for equal rights

Skyddsombud (student safety ombudsperson) CNS 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Nämner inte huruvida det finns grupp för arbetsmiljö på institutionen // Does not mention whether there is a work environment group Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) BioNut 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) CMB 1 Svenska eller engelska // Swedish or English Inte specificerat // Not specified Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) FyFa 1 (2 in the work environment group) Inte specificerat // Not specified I arbetsmiljögruppen träffas man 1 gång per månad // The work environment group meets 1 time per month Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) KBH 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) KI SÖS 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat men samråd sker med institutionsråd och utbildningsråd samt prefekt löpande // Not specified, but consultation takes place with department councils and education councils as well as the head of department on an ongoing basis Nämner inte huruvida det finns grupp för arbetsmiljö på institutionen // Does not mention whether there is a work environment group Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) LIME 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) MBB 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) MEB 1 Svenska eller engelska // Swedish or English Inte specificerat // Not specified Nämner inte huruvida det finns grupp för arbetsmiljö på institutionen // Does not mention whether there is a work environment group Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) MedS 1 Svenska // Swedish Arbetsmiljögruppen har 1 tim möte 3ggr/termin, studerandeskyddsombudet är vid behov Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) MMK 1 Inte specificerat // Not specified Yes (however not explicitly mentioned, the contact person for the student safety ombudsperson is the chair of the department's work environment group) Arbetsmiljögrupp som ombudet närvarar i // Work environment group that the ombudsperson will be in Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.
Skyddsombud (student safety ombudsperson) NVS 1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not specified Nämner inte huruvida det finns grupp för arbetsmiljö på institutionen // Does not mention whether there is a work environment group Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Det finns ett studerandeskyddsombud per institution. Som studerandeskyddsombud sitter du även i institutionens arbetsmiljögrupp om det finns en sådan. // Student safety ombudspersons represent students and doctoral students in matters concerning the physical and psychosocial environment at the university, and represent the students' opinions. There is one student safety ombudsperson per department. As a student safety ombudsperson, they also attend the department's work environment group if there is one.

Programnivå

Studentrepresentanter till programspecifika organ och grupper vid KI väljs av sektionerna. Kontakta din sektion för mer information!