Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Det är styrelsen som bereder ärenden som skall behandlas av kårfullmäktige. Styrelsen består av 7-13 personer och ansvarar inför kårfullmäktige som även utser samtliga styrelsemedlemmar vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Vid sina möten kan styrelsen adjungera personer, som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en speciell fråga.

Styrelsen 2019

Medicinska Föreningens ordförande Leif Karlsson och vice Ordförande Josefine Andersson. Foto: Milja Miettinen.

Medicinska Föreningens styrelse 2019. Från vänster: Alice Weréen, Hanna Eklund, Pinja Ruuhinen, Josefine Andersson, Max Kynning, Ylva Jörsäter, Leif Karlsson, Puck Norell, Jessica Härtell. På bilden saknas Anne Östholm och Robert Lilford. Foto: Milja Miettinen.

Presidium

Presidiet består av ordförande och vice ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och styrelsen blir genomförda.

Ordförande för Medicinska Föreningen 2019 är Leif Karlsson. Leif är tidigare biomedicinsk analytikerstudent och doktorand vid KI. Leif har tidigare jobbat med bland annat studentrepresentationen vid KI och har varit aktiv i sektionerna BAS och DSA. Under 2018 var Leif ordförande i DSA.

Vice ordförande 2019 är Josefine Andersson, som nu avslutar sin tredje termin på sjuksköterskeprogrammet vid KI. Josefine började redan sin första termin i Sjuksköterskesektionens festutskott Festis och var under förra året ordförande i SSEK.

Ordförande för Medicinska Föreningen

Leif Karlsson
[email protected]
08-524 830 77

Vice Ordförande för Medicinska Föreningen

Josefine Andersson
[email protected]
08-524 830 76

Sekreterare

Puck Norell

Ledamöter

Anne Östholm
Alice Weréen
Hanna Eklund
Jessica Härtell
Max Kynning
Pinja Ruuhinen
Robert Lilford
Ylva Jörsäter