MF träffar minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans besökte idag Karolinska Institutet för diskussion med KI:s ledning, utbildningsansvariga, vårdpersonal och studenter. Ministermöten är inte en ny företeelse utan sker årligen, men detta möte var i många aspekter annorlunda, inte minst för att det kortats ned och anpassats utefter rådande pandemi. På agendan stod universitetets anpassning inom forskning och utbildning under covid-19, där digitala lösningar inom utbildning var en utav de stora utmaningarna.

Matilda hade själv specifikt bett om att träffa studenter för att prata om hur situationen upplevs av studenterna vid Karolinska Institutet. Studenternas åsikter företräddes av Jessica Härtell, ordförande i Medicinska Föreningen, Puck Norell, vice ordförande i Medicinska Föreningen, Jesper Ruda, ordförande i Odontologiska Föreningen, Ida Dahlgren, vice ordförande i Odontologiska Föreningen, Leo Ziegel, Medicinska Föreningens studentrepresentant i Konsistoriet samt Joachim Vist, studentrepresentant från Medicinska Föreningen som även fotograferade mötet.

Under diskussionen med Matilda lyftes vikten av att lägga mer resurser för att tillse att studenters psykiska hälsa inte lider mer än vanligt under pandemin. Studenters välmående har länge varit en hjärtefråga för studentkårer såväl som universitet runtom i landet, som under rådande omständigheter ansträngts än mer. Detta på grund av bristen av fysiska möten, distansundervisning och ekonomisk problematik när sommarjobben dras in och undervisning förlängs. Ett arbete med att kartlägga hur landets Studenthälsor fungerar kommer göras, och regeringen föreslår redan nu i budgeten för 2021 att lägga 25 miljoner kronor för att förstärka Studenthälsan.

MF lyfte även vikten i att ge studentkårerna resurser till att anpassa verksamheten till digitalisering, för att kunna förstärka studentinflytandet då det är ett helt nytt sätt att arbeta på. Under dessa prövningar krävs det studenter som kan komma med input om hur utbildningen bäst ska anpassas, vilket kräver ökat inflytande. En annan aspekt av detta är att studentkårerna måste kunna erbjuda bra digitala evenemang för att bidra till att studenter och medlemmar får ett bättre kontaktnät och välmående. I budgeten för 2021 är det även föreslaget att studentkårerna ska få stärkt stöd för ökat studentinflytande, även detta på 25 miljoner kronor.

Slutligen lyftes att tillskjutning av resurser till digitalisering inom undervisning är av största vikt för att få fungerande utbildning. Digitaliseringen har fungerat bra på de flesta program vid Karolinska Institutet, men ännu finns det förbättringsområden och utvecklingspotential för den digitala undervisningen. Karolinska Institutet har jobbat hårt med detta under den fortskridande pandemin, men resurser bör ges för att alla program ska få samma förutsättningar till utbildning av kvalitet.

Karolinska Institutet har visat stort engagemang och intresse av att lyssna på studenterna i omställningen till digital undervisning. Detta är något presidiet fått erfara på veckoavstämningar, Ledningsråd och vid möten med programdirektorer och grundutbildningsansvariga som visat genuint intresse i att veta men vad tycker studenterna, egentligen?

Efter samtalet, som självklart avslutades med många bollar kvar i luften, hoppas vi att Matilda kan gå tillbaka till regeringen med användbar återkoppling för att tillse att kvaliteten på utbildningen eller studenters studiesituation under pandemin inte ska lida. Vi är väldigt tacksamma för att MF fick chansen att träffa Matilda och att hon även erbjöd fortsatta diskussioner i ämnet, där hon står till förfogande.