Ingeborg van der Ploeg är årets mottagare av Mäster

Medicinska Föreningens utmärkelse till en utomordentlig pedagog och lärare

Ingeborg van der Ploeg

Utbildningsrådet har beslutat att tilldela utmärkelsen Mäster 2020 till Ingeborg van der Ploeg, central studierektor och samordnare på Enheten för forskning och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Utbildningsrådet beslutar om mottagare av utmärkelsen på förslag av kårmedlemmar en gång per år. Traditionellt tilldelas mottagaren diplom samt namnskylt vid Föreningens årliga Luciabal den 13 december.

Motivering

Ingeborg har länge jobbat för att tillsammans med doktorander och lärare se till att samtliga kurser inom KI:s forskarutbildning ska hålla högsta möjliga internationella standard. Ingeborg koordinerar i sin roll som central studierektor strategiska frågor rörande forskarutbildningen vid KI, ett jobb hon tar på största allvar och utför på ett effektivt och professionellt sätt. Hon värnar om en nära kontakt med Doktorandsektionen och studentinflytandet i alla frågor som rör doktoranders utbildning och välfärd. Speciellt under pandemin har Ingeborg kontinuerligt hållit doktoranderna uppdaterade om läget och arbetat för att doktorandernas studie- och arbetsförhållanden ska vara så bra som möjligt. Ingeborg har visat en vilja och driv att komma med nya lösningar och förbättringsförslag för att utveckla doktorandkurser utifrån kursutvärderingar, och förespråkat vikten av pedagogisk skicklighet hos handledare och lärare vid KI. Ingerbogs arbete har på många sätt initierat och lett till bestående förändringar och förbättringar i forskarutbildningen vid KI.

För sitt outtröttliga arbetet med att förbättra forskarutbildningen och doktoranders situation vid KI tilldelas därför Ingeborg van der Ploeg utmärkelsen Mäster.

Detta säger Ingeborg van der Ploeg själv om mottagandet

Till alla på MF,

Det är en stor ära för mig att få Mäster-utmärkelsen för år 2020 från Medicinska Föreningen (MF). Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till MFs ordförande Jessica Härtell, MFs vice-ordförande Puck Norell, MFs utbildningsråd och studenterna på KI, i synnerhet doktoranderna engagerade i DSA.

Det är min stora glädje att kontinuerligt kunna bidra till att förbättra forskarutbildningen, inklusive att förbättra doktorandernas forskarutbildningssituation på olika sätt, som en del av mitt arbete som central studierektor för forskarutbildning vid KI. Detta gör jag tillsammans med KI:s ledning, särskilt Kommittén för utbildning på forskarnivå och Kurs- och programkommittén, och tillsammans med ett mycket professionellt och dedikerat team av koordinatorer och handläggare, samt med medarbetare vid institutionerna (bl.a. studierektorer, forskarhandledare och lärare), vid universitetsbiblioteket (KIB), vid Enheten för Undervisning och lärande (UoL) och med andra medarbetare vid universitetet.

Inspiration och insikter hämtas från tidigare erfarenheter såsom min egen forskarutbildning vid KI, min forskning inom olika områden och miljöer, handledning av doktorander (både grundforskare och kliniker), mentorskap, samordning av kapacitetsuppbyggnadsprojekt i samarbete med universitet i Vietnam och Tanzania, från min tid som studierektor för nationella forskarskolan i vårdvetenskap, från att arbeta tillsammans med doktorander i kommittéer och arbetsgrupper, från att ha varit facilitator för introduktionen för nya doktorander, att ha varit kursansvarig för forskarutbildningskurser, från nationella och internationella samarbeten, medverkan i att lösa utmanande studentärenden och att träffa doktorander i samband med ”Må spikas” och underskrift på sina nytryckta avhandlingar.

Jag vill ta tillfället i akt att uppmuntra er studenter att vara aktiva medlemmar i MF och att bidra till det gemensamma bästa för studenter /doktorander samt KI utöver er egen utbildningen och andra engagemang.  Att engagera sig som studentrepresentant är riktigt berikande och en bra utbildningsmöjlighet för dig själv och är samtidigt också mycket viktigt för att förbättra situationen för nuvarande och framtida medstudenter. Jag avser att visa min tacksamhet för utmärkelsen genom att fortsätta att kontinuerligt bidra till att förbättra forskarutbildningen och undervisningen vid KI och att stödja er i era värdefulla ansträngningar.

Ett riktigt STORT TACK!
Ingeborg van der Ploeg, KI