Fullmäktigesammanträde 20/21:2

Här kan du se vad som beslutades på Fullmäktiges sammanträde den 14 december.

Valärenden

Förtroendeposter

Vice ordförande
Andreas Henriksson, psykologprogrammet

Styrelseledamot
Dilara Kaya, masterprogrammet i toxikologi

Övriga styrelseledamöter samt ordförande och sekreterare valdes vid Fullmäktiges konsituterande sammanträde, se vem som valdes här!

Inspektor
Carl Johan Sundberg

Gravvårdare
Elin Palm

Auktoriserad revisorssuppleant
Martin Kraft

Studentrepresentanter på KI central nivå

KI-organ Antal poster Studentrepresentant(er) 
Konsistoriet 2 Alexander Klaréus
Leo Ziegel
Fakultetsnämnden 2 Sebastian Ols
Vakant
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2 Anton Korpe
Naela Hagatulah
Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 3 Amineh Ghaderi
Caroline Schagerholm
Valeria Messina
Kommittén för forskning (KF) 3 Benedek Bozoky
Elnaz Sepheri
Vakant
Rekryteringsutskottet (RU) 2 Weiyingqi Cui
Wilma Lindström
Suppleant: Yangjun Liu
Docenturutskottet 1 Yangjun Liu
Fakultetsrådet 2 Vakant
Vakant
Etikrådet 1 Robert Meriruoho
Biblioteksråd 1 Vakant
Styrgrupp för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) 1 Vakant
Makroekonomiska gruppen (MEG) 1 Joachim Vist
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete (SAK) 1 Vakant
Internationaliseringsråd 1 Dina Dabaghie
Infrastrukturråd 1 Vakant
KI/Region Stockholm utbildningsråd (UR) 1 Vakant
Forskningsråd (FR) KI/Region Stockholm 1 Emmanuel Zavalis
Huvudstuderandeskyddsombud tillika ledamot i Arbetsmiljönämnden 1 Vakant
Biträdande Huvudstuderandeskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämnden 1 Vakant
Disciplinnämnden 1 ordinarie
1 suppleant
Vakant
Vakant
Rådet för miljö och hållbar utveckling 2 Ester Gubi
Maja Svensson
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) 1 Vakant
Råd för utredning av avvikelser från god forskningssed 1 ordinarie
1 suppleant
Vakant
Vakant
Pedagogiska Priskommittén 2 Vakant
Vakant
Lärandemiljörådet 1 Vakant
Stipendienämnden 1 Nassai Herren
Rosanders donationsfond 1 Vakant
Kulturrådet 1 Anders Norell Bergendahl

Beslutsärenden

FuM beslutade om datum för sammanträden 2021 enligt följande:

 • 24 februari
 • 28 april
 • 20 maj
 • 27 september
 • 20 november kl. 11.00 (konstituerande sammanträdet)
 • 15 december

Följande dokument uppdaterades och kommer att publiceras så snart sammanträdesprotokollet är justerat:

 • Reglemente för Arbetsterapeutsektionen – ändrat till Reglemente för Arbetsterapisektionen
 • Reglemente för Internationella Nämnden – ändrat till Reglemente för Internationella Utskottet
 • Inrättande av Reglemente för Utskottet Global Friends

FuM godkände också:

 • Budget för 2021
 • Verksamhetsplan för 2021

Det beslutades även om förtydliganden kring arvodering och val av Utbildningsrådets ordförande (URO) samt arvodering och anställning inom projektet Framtidens Kårhus.

Protokoll från sammanträdet kommer att publiceras på Fullmäktiges sida när det finns i justerat format.

Vakanta studentrepresentantposter kommer att väljas av Styrelsen i början av 2021. Ansökningsperioden för dessa öppnar den 21 december!