Organisation

Fullmäktige

Fullmäktige sammanträder en gång i månaden och tar de stora verksamhetsstyrande besluten. De godkänner verksamhetsplan, budget, utser förtroendeposter inom studentkåren och tar de stora policy besluten. Fullmäktige består av ledamöter utsedda av Medicinska Föreningens medlemmar, samt representanter från respektive sektion.

Talman för Fullmäktige nås på: [email protected]

Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse, utsedd av Fullmäktige under november mötet, sammanträder ca två gånger i månaden under terminen. Styrelsen arbetar med att genomföra
Fullmäktiges beslut i praktiken och att dagligen förbättra och effektivisera studentkåren. Styrelsen beslutar även om
personalfrågor, såsom nyanställningar och löner.

Styrelsen nås på: [email protected]

Personal

Medicinska Föreningens kansli består av fem anställda: En
administratör, en lokalansvarig, ett doktorandombud, ett studentombud och en skattmästare.

Nämnder

Nämnderna handhar särskilda områden, till exempel
likabehandling, eller internationaliserings frågor. Läs mer på www.medicinskaforeningen.se/…

Föreningar

Föreningarna är anslutna till MF och är nischade inom olika
områden, allt från körer och orkestrar, till HBTQ eller miljöfrågor.

Läs mer på: www.medicinskaforeningen.se/…

Råd


Medicinska Föreningen har flera olika råd, som finns till för att stödja det vardagliga arbetet. Ordföranderådet samlar alla ordföranden för utskott, föreningar och sektioner, tillsammans med Medicinska Föreningens ordförande. Utbildningsrådet samlar alla sektioner för att diskutera gemensamma utbildningsfrågor, samt för att utse Mäster varje år. De Äldstes råd samlar alla tidigare ordföranden för Medicinska Föreningen och agerar stöd och råd för nuvarande ordförande i dess arbete.

Utskott

Utskotten är styrelsens förlängda arm och arbetar med en
särskild del av MFs verksamhet. Exempelvis bedriver de fest och pub-verksamheten, mottagningen, idrottsevenemangen för att nämna något.

Läs mer på www.medicinskaforeningen.se/…

Sektioner

Bedriver främst studiebevakning. Läs mer på www.medicinskaforeningen.se/…